Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује:

  Ј А В Н И   У В И Д     
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

„АЛТЕР БИОГАС 1“  ДОО из Хајдучице, улица Жомбек 1, поднео је дана 15.11.2017. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „АЛТЕР БИОГАС 1“  1MW и гасни прикључак  на кат. парц. бр. 1701/10 и 1702 КО Хајдучица, Општина Пландиште.    Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 6, радним данима у времену од  8  до 13 часова. У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу. Општинска управа ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.