Komisija za izbor korisnika-izbeglica u okviru saradnje na realizaciji projekta  „Pomoć komesarijatu za izbeglice namenjena izbeglicama kroz pružanje podrške lokalnim akcionim planovima“ finansiranog  od strane  Visokog komesarijata za izbeglice UN, a u vezi pomoći za otkup kuća sa okućnicama    u skladu sa članom 13. stav 3  Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 9-18/2010-01 , na sednici održanoj 27. septembra 2010. godine, donela je

ODLUKU O KONAČNOJ LISTI KORISNIKA

– kupovina i donacija kuća sa okućnicama

I

Pravo na pomoć izbeglicama koja se sastoji u kupovini i donaciji kuća sa okućnicama (u daljem testu:Pomoć) ostvarile su sledeće porodice:

                             CIGANOVIĆ NEBOJŠA IZ B. SOKOLCA, Dobrovoljačka 63

                             MILJUŠ RADOSLAV IZ B. SOKOLCA, Dobrovoljačka 26

                            NARANČIĆ BISERKA IZ STAROG LECA, V. Mišića br. 6

                           PAPUGA BILJANA  IZ KUPINIKA, Banatska 2.

                         GRAČAN ŽELJKO IZ B. SOKOLCA Đ. Smederevca 3.

                         MILJUŠ GORDANA IZ KUPINIKA,  Drvarska 45

                           ŠIKMAN BRANKO IZ MARGITE, L. Ankucić 117

  II

Na osnovu ove odluke, opština, vlasnik stambenog objekta i korisnik Pomoći zaključiće Sporazum u pisanoj formi kojim se regulišu međusobna prava i obaveze potpisnika Sporazuma u kome će se korisnik Pomoći obavezati da predmetnu nekretninu ne otuđi najmanje pet godina .

 III

Odluku objaviti na oglasnoj tabli Opštine i mesnih kancelarija i na veb sajtu opštine.

Broj: 9-19/2010-01

U Plandištu, 27.09.2010.god.                                                                    Predsednica Komisije

Olga   Dimitrovski