Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon i 101/2016 – dr. zakon) člana 38. Zakona o udruženjima (51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), člana 28, člana 32. stav 6. i člana 44. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, broj 36/2006), člana 9. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2017), člana 64. i 120. Statuta opštine Plandište („Sl .list opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 2 Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama („Sl. list opštine Plandište“, br. 19 /2016 i 36/2017), a na osnovu Zaključka o pokretanju postupka za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica u opštini Plandište za 2018. godinu („Službeni list opštine Plandište“, broj 36/2017), Opštinsko veće opštine Plandište, raspisuje

K O N K UR S
ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U OPŠTINI PLANDIŠTE ZA 2018. GODINU

Kompletan tekst Konkursa možete pogledati ovde.

Obrazac 1 – Prijavni obrazac;
Obrazac 2 – Predlog projekta;
Obrazac 3 – Budžet projekta;

Obrazac 4 – Narativni izveštaj;
Obrazac 5 – Zahtev za prenos sredstava;
Obrazac 6 – Finansijski izveštaj;