На  основу члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 27/2016) и члана 64. став 1. тачкa 11. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 08.10.2018. године, расписује

 

К О Н К У Р С
ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

 

 

Комплетан текст Конкурса можете погледати овде.

Образац пријаве можете прузети овде.