Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. glasnik RS, br. 129/2007, 83/2014-dr.zakon i 101/2016-dr.zakon), člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/2016 – autentično tumačenje), članova 87. i 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), člana 61. i 120. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 16/2008, 17/2012 i 3/2015), člana 9. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018.godinu („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2017), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00035/2018-01 od 06.02.2018.godine i Zaključka opštinskog veća opštine Plandište br.401-29/2018-III od 21.02.2018. godine, predsednik opštine Plandište, raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2018. godini.

Kompletan tekst Konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2018. godini možete pogledati ovde.

Obrazac 1. – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja.

Obrazac 1.2. Budžet projekta.

Izmenu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2018. godini možete pogledati ovde.