Na osnovu člana 32. i člana 61. Zakona o javnim nabavkama, i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, a u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga br. 4-111/2020-II od 03.03.2020 i Rešenjem o obrazovanju Komisije za javnu nabavku br.4-112/2020-II od 03.03.2020 pripremljena je u otvorenom postupku javne nabavke usluga: Nabavka usluge socijalne zaštite „Pomoć u kući“.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde.

Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde.