Нова, 124. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за среду,  25.09.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 17 тачака.

После усвајања записника са 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 и 123. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Мишљења којим се подржавају примедбе Председника општине Пландиште на чл. 4 Нацрта закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије достављене Министарству државне управе и локалне самоуправе а након тога и Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Пландиште за 2019. годину и период јануар –јун 2019. Већници ће на наредној седници утврђивати Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. године (трећи допунски буџет), Предлог Одлуке за о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште и Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште.

На предстојећој седници Општинског већа, разматраће се Извештај о пословању са Извештајем за утрошена средства из буџета општине Пландиште и Финансијског извештаја ЈП „Полет“ Пландиште за 2018. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о пословању са Извештајем за утрошена средства из буџета. Разматраће се Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2018./2019. годину и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Извештај, разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2019/2020 годину и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Годишњи план рада, Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући. На дневном реду предстојеће седнице су и предлог Закључка о усвајању Пете измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину, предлог Решења о одобравању средстава Дому здравља „1. октобар“ Пландиште за финансирање одређеног броја радника, предлог Решења да се износ апропријације коју није могуће искористити  пренесе у  текућу буџетску резерву и предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве за потребе израде техничке документације „Систем аутоматизације на објектима водоснабдевања на извориштима у насељима oпштине Пландиште“.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.