Седамнаеста  седница Општинског већа општине  Пландиште заказана је за петак, 05. 03.2021.године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 16 тачака. Већници  ће  на овој седници утврђивати: Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2021. годину, Предлог Одлуке о усвајању Стратегије унапређења предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021-2025., Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште. Већници ће разматрати и Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта „Санација водоводне мреже у Маргити“ и пројекта „Санација водоводне мреже у Великој Греди“ а након тога ће утврђивати Предлог Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финанасирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења као и Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2021. годину и Предлог Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2021. годину. На 17. седници Општинског већа разматраће се Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2021. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада. Утврђиваће се Предлог Решења о обрзовању Стручне комисије за израду Годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопрувредног земљишта,  Предлог Решења о давању привремене сагласности СТУП „Вршац“А.Д. Вршац о поверавању јавног лиијског превоза путника на територији општине Пландиште  у 2021. години, као и Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са територије општине Пландиште, Предлог Закључка о расписивању Конкурса за доделу новчаних  награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2020/2021. годину, Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве за потребе реализације пројекта „Саобраћајне сигнализације са изменљивим садржајем у зони школе Доситеј Обрадовићу општини Пландиште (2 брзинска дисплеја) и Предлог Решења о одобравању средстава Дому здравља „1. Октобар“ Пландиште за финансирање одређеног броја радника у 2021. години. Последња тачка су текућа питања.