Nova, 21. sednice SO Plandište zakazana je za petak, 15.06.2018. godine u 10,00 sati sa ukupno 36 tačaka dnevnog reda.

Odbornice SO Plandište će na početku sednice raspravljati i odlučivati prvo o Predlogu Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2017. godinu, a odna i o Predlogu  Odluke o usvajanju Plana javnog zdravlja u Opštini Plandište za period 2018-2025 godina. Na dnevnom predstojeće sednice su i Predlog Odluke o javnim parkiralištima,Predlog Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Plandište, Predlog Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja i Predlog Odluke o sahranjivanju i grobljima. Nakon toga slede Izveštaji o radu i Izveštaji o finasijskom poslovanju za 2017. godinu. Prvi je Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2017. godinu, a nakon toga će se razmatrati i sledeći izveštaji: Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju sa godišnjim obračunom Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2017. godinu,Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Narodne biblioteke Plandište u 2017. godini,Izveštaj o radu i Finansijskog izveštaja prihoda i rashoda po završnom računu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, Izvršenje plana rada Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za period od 01.01.2017. – 31.12.2017. godinu, Razmatranje Narativnog izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad Plandište za 2017.godinu na prava i usluge koje su finansirane iz budžeta Opštine Plandište, Izveštaj o radu i Finansijskog izveštaja Crvenog krsta Plandište za 2017. godinu, i Razmatranje Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2017. godinu.

Odobrnici SO Plandište će na predstojećoj, 21. sednici razmtrati o odlučivati o izveštajima o radu i finasijksim izveštajima svih mesnih zajednica opštine Plandište, MZ Plandište, MZ Velika Greda, MZ hajdučica, MZ Stari Lec, MZ Dužine, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo, MZ Banatski Sokolac, MZ Jermnovci, MZ Barice, MZ Margita, MZ Kupinik i MZ Veliki Gaj.

Na dnevnom redu nove sednice su i :Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje Opštine Plandište,Predlog Rešenja o razrešenju direktora Narodne biblioteke Plandište a nakon toga i imenovanju direktora Narodne bilioteke Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“Plandište,Predlog Rešenja o imenovanju članovaUpravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“Plandište,Predlog Rešenja o razrešenju članovaŠkolskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“Plandište, Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište i Predlog Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti.

Poslednja tačka 21. Sednice SO Plandište su Odbornička pitanja.