ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, на основу члана 63. став 3. и члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), објављује обавештење о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и одлагање неопасног отпада на територији општине Пландиште. Надлежни орган обавештава јавност, заинтересоване органе и организације да је 29.05.2018. године оператер ЈП „ПОЛЕТ“, ул. Обилићева бр.15, Пландиште,  поднео захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт неопасног отпада са територије општине Пландиште. Активности које горе поменути оператер предузима  су сакупљање, транспорт, складиштење и одлагање неопасног отпада на територији општине Пландиште. Предузеће ЈП „ПОЛЕТ“ поседује 50 контејнера од 1,1 m3, 17 контејнера од 5 m3 , 5 контејнера од 7 m3 и 2900 канти. Уређаји за пражњење свих врста комуналних посуда су аутосмећар и аутоподизач. Локације са којих се врши сакупљање су: Пландиште, Маргита, Барице, Јерменовци, Велики Гај, Купиник, Велика Греда, Хајдучица, Банатски Соколац, Милетићево, Марковићево, Дужине и Стари Лец.

Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од десет дана од дана објављивања обавештења.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у Општинској управи општине Пландиште, канцеларији Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду.