На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38,  Пландиште, (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности радова – ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.