Na  osnovu tačke  II Odluke  o  pokretanju postupka  javne  nabavke  broj:  4-220/2018-01-IV godine, a u vezi sa članom 36. Stav 1. Tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) Naručilac: Opštinska uprava opštine Plandište, Vojvode Putnika 38, 26360 Plandište, Poziva: Institut Mihajlo Pupin d.o.o. Volgina 15, 11060 Beograd, da podnese ponudu u postupku Javne nabavke usluga – održavanje informacionog sistema odeljenja lokalne poreske administracije za potrebe Opštinske uprave Plandište.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.