На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду  за Јавну набавку мале вредности бр. 20/2018 чији је предмет Стручни надзор над радовима санације паркинга и пешачких стаза иза цркве између зграда у улици Војводе Путника у Пландишту.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.