На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр. 4-274/2018-II од 30.07.2018 и Решењем о образовању Комисије за јавну набавку бр.4-275/2018-II од 30.07.2018. припремљена је: Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке услуга: Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући за стара и одрасла инвалидна лица“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети  овде.

Одлуку о доделу Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.