На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015,  у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности радова НАБАВКA РАДОВА НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПЛАНДИШТУ.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети  овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о додели Уговора можете погледати овде.