Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 34/2018, del. broj  4-360/2018-II  od 25.09.2018. godine i Rešenja o obrazovanju   komisije   za   javnu   nabavku   broj   34/2018,   del.   broj   4-361/2018-II od 25.09.2018. godine, pripremljena je Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Izrada projekta uređenja groblja u Plandištu.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.