На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку бр. 35/2018 – УСЛУГЕ ПОЉОЗАШТИТЕ ОРГАНИЗОВАЊЕМ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о закључењу оквирног споразума можете погледати овде.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму можете погледати овде.

Одлуку о додели уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде.