Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/13 i 104/13), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac – korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti radova – javna nabavka dobara, medicinske opreme za Dom zdravlja “1. Oktobar” iz Plandišta.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Drugu izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.