Na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 2) i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: ZJN), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišljenja Uprave za javne nabavke broj 404-02-329/19 od 14.02.2019. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4-74/2019-II od 28.02.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 4-75/2019-II od 28.02.2019. godine, pripremljena je: Konkursna dokumentacija u prekovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku – usluga održavanja informacionog sistema „HERMES“.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja možete pogledati ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogedati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.