На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет  адреса (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку услуга: „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговоре на питања можете прузети овде.

Обавештење о продужењу рока за поднеошење понуда/пријава можете преузети овде.

Измену и допуну Конкурсне документације можете преузети овде. 

Измену и допуну Конкурсне документације можете преузети овде. 

Измену и допуну Конкурсне документације можете преузети овде. 

Одлуку о додели Уговора за Партију 1 можете погледати овде.

Одлуку о обустави поступка за Партију 2 можете погледати овде.