На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС„ бр. 86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 4-6/2018-II од 22.01.2018. године, Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште у својству наручиоца позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности добара – „Набавка котларнице (котао за грејање) за објекат Дом здравља „1. Октобар“ из Пландишта“, ЈНМВ 1/2018, интерни бр. 4-8/2018-II у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измене и допуне Конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава/понуда можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Измењену Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.