На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду за Јавну набавку мале вредности бр. 2/2018 чији је предмет „Стручни надзор над радовима на реконструкцији објекта за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец“.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.