На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у  даљем  тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.