REPUBLIKA SRBIJA -APV
OPŠTINA PLANDIŠTE
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj:612-5/2010-01
Dana: 17.08. 2010.god.
P L A N D I Š T E

Na osnovu člana 61.stav 1. tač.3. i člana 120.Statuta opštine Plandište („Sužbeni list opštine Plandište“, br. 16/08), predsednik opštine Plandište, dana 29. 03. 2010. godine, doneo je

 REŠENJE
O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA
KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA SEPTEMBAR 2010.GODINE

1.

            Ovim Rešenjem uređuje se plaćanje mesečnih karata studenata sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta gde se nalazi visoka škola/fakultet.

     2.

 Opština će snositi troškove mesečnih karata studenata u visini od 30% , nakon umanjenja za komercijani popust koji daje ovlašćeni prevoznik STUP „Vršac“ iz Vršca

3.

Pravo na regresiranu mesečnu kartu u iznosu utvrđenom u članu 2. ovog Rešenja  imaju studenti-putnici koji kumulativnu ispunjavaju  uslove utvrđene od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i to:

-imaju prebivalište na području opštine

-svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog  obrazovanja,

-školuju se na teret budžeta,

-prvi put upisuju godinu studija,

-nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i

-nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija.

4.

Sredstva za ove namene obezbeđena su iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine i budžeta opštine Plandište.

 5.

Studenti su u obavezi da dostave potvrdu sa fakulteta/visoke škole i overenu izjavu od strane Opštinske uprave ili Suda kojom dokazuju da nisu korisnici studentskih stipendija ili kredita.

O izvršenju se stara Opštinska uprava Plandište.

                                                                                      6.

 Ovo rešenje primenjivaće se za SEPTEMBAR 2010. godine.

PREDSEDNIK OPŠTINE
Zoran Vorkapić, dipl. ing. mašinstva