Подаци о додатним изворима финансирања

Општина Пландиште за 2012. годину није добила средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других извора финансирања.