Подаци о ревизији буџета

Државна ревизорска институција извршиће ревизију над сујектом Општине Пландиште у 2017. години.

Подаци о додатним изворима финансирања

Општина Пландиште за 2016. годину није добила средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других извора финансирања.