Упутство за припрему буџета за 2018. годину

Упутство за припрему буџета за 2018. годину можете погледати овде.

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Евиденција основних средстава за период 01.01.2018. – 31.12.2018. године можете погледати овде.

ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Државна помоћ се додељује на основу Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2018. години.

Правни основ за расписивање Конкурса је у члану 20. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члану 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члановима 87. и 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члановима 61. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члану 9. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018.годину („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017), Решењу Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00035/2018-01 од 06.02.2018.године и Закључку Општинског већа општине Пландиште бр.401-29/2018-III од 21.02.2018. године.

Укупан износ средстава за реализацију Конкурса је 5.400.000,00 динара.

Конкурсом се суфинансирају следеће мере:

  1. суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години – 5.000.000,00 РСД
  2. суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на језику националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији општине Пландиште у 2018. години – 300.000,00 РСД
  3. суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања особа са инвалидитетом и других мањинских група на територији општине Пландиште у 2018. години – 100.000,00 РСД.

Додела средстава на основу Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2018. години, ради суфинансирање производње медијских садржаја из области jавног информисања на језику националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији општине Пландиште у 2018. години, као и особа са инвалидитетом и других мањинских група на територији општине Пландиште у 2018. години, не односи се на државну помоћ, у смислу члана 2. став 1. Тачка 1) Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 51/09), тако да је укупан износ државне помоћи који може бити додељен путем Конкурса 5.000.000,00 динара.

Комплетну документацију можете погледати овде.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2018. годину можете погледати овде.