ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА

 

ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Државна помоћ се додељује на основу Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2019. години.

Правни основ за расписивање Конкурса је у члану 20. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон 101/2016-др.закон и 47/2018), члану 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члановима 87. и 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члановима 59. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018, члану 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 29/2018)

Укупан износ средстава за реализацију Конкурса је 5.650.000,00 динара.

Конкурсом се суфинансирају следеће мере:

  1. суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години – 5.250.000,00 РСД
  2. суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на језику националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији општине Пландиште у 2019. години – 300.000,00 РСД
  3. суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања особа са инвалидитетом и других мањинских група на територији општине Пландиште у 2019. години – 100.000,00 РСД.

Додела средстава на основу Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2019.години, ради суфинансирање производње медијских садржаја из области jавног информисања на језику националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији општине Пландиште у 2019. години, као и особа са инвалидитетом и других мањинских група на територији општине Пландиште у 2019. години, не односи се на државну помоћ, у смислу члана 2. став 1. Тачка 1) Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 51/09), тако да је укупан износ државне помоћи који може бити додељен путем Конкурса 5.250.000,00 динара.

Комплетну документацију можете погледати овде.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2019. годину можете погледати овде.