Скупштина општине Пландиште

1. “Правилник о коришћењу службених мобилних телефона”, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 646.

Председник општине

1. “Правилник о процедури за припрему и достављање предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне власти”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр 255.

2. “Правилник о коришћењу службених моторних возила, садржини, начину издавања и вођења путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима”, Службени лист број 10. 24.03.2017. стр 335.

3. “Правилник о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине Пландиште”, Службени лист број 19; 03.11.2014. стр 358.
– “Измене Правилника о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине Пландиште” Службени лист број 8; 01.03.2017. стр 228.

4. “Правилник о службеним путовањима запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 19; 03.11.2014. стр 363.
– “Измене Правилника о службеним путовањима запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 8; 01.03.2017. стр 229.

Општинско веће општине Пландиште

1. “Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе, интереси грађана у Општини Пландиште”, Службени лист број 4; 30.01.2017. стр 41.

2. “Правилинк о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 5; 30.01.2017. стр 128.

3. “Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама”, Службени лист број 19; 05.08.2016. стр 410.

4. “Правилник о начину и условима за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „ Срећно детињство“ Пландиште”, Службени лист број 22. 12.10.2016. стр 440.
– “Исправка Правилника о начину и условима за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „ Срећно детињство“ Пландиште”, Службени лист број 23. 19.10.2016. стр 524.

5. “Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених животиња”, Службени лист број 19. 24.11.2015. стр 386.
– “Правилник о измени правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених животиња”, Службени лист број 20. 09.08.2017. стр 549.

6. “Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализује ОЦД на подручју Општине Пландиште”, Службени лист број 6. 12.03.2014. стр 92.
– “Измена Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализује ОЦД на подручју Општине Пландиште”, Службени лист број 5. 01.04.2015. стр 98.

7. “Правилник о додели једнократне помоћи у натури у Општини Пландиште”, Службени лист број 18; 30.10.2014. стр 111.

8. “Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у Општини Планиште”, Службени лист број 18; 30.10.2014. стр 336.

9. “Правилник о ближим условима за спровођење едукације за запослене у Општинској управи општине Пландиште као и за изабрана и постављена лица”, Службени лист број 3; 19.02.2011. стр 35.

10. “Правилник о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Општинској управи општине Пландиште”;

Општинска управа општине Пландиште

1. “Правилник о безбедности и здрављу на раду”, Службени лист број 3; 25.01.2017. стр. 24.

2. “Правилник о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште;
– “Измене Правилник о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 8. 01.03.2017. стр. 230.
– “Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 15. 19.05.2017. стр. 422.

3. “Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Пландиште”, Службени лист број 14; 19.04.2017. стр. 393.

4. “Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања”, Службени лист број 32; 08.12.2017. стр. 904.

5. “Акт о мапирању пословних процеса у Одељењу за општу управу и скупштинске послове”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр. 267.

6. “Акт о мапирању пословних процеса у Одељењу за привреду, финансије, планирање и грађење”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр. 272.

7. “Правилник о раду Трезора Општине Пландиште”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр. 257.

8. “Правилник о начину и поступку неутрошених буџетских средстава Општине Пландиште на рачуну – Општине Пландиште РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр. 264.

9. “Правилник о месечном извештавању и обиму и врсти извршеног посла”

10.  “Правилник о попису имовине и обавеза”;

11. „Правилник о Набавкама у Општинској управи општине Пландиште“;

12. „Акт о Процени ризика на радном месту и у радној околини у Општинској управи општини Пландиште“;