Скупштина општине Пландиште

1. “Правилник о коришћењу службених мобилних телефона”, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 646.

Председник општине

1. “Правилник о процедури за припрему и достављање предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне власти”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр 255.

2. “Правилник о коришћењу службених моторних возила, садржини, начину издавања и вођења путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима”, Службени лист број 10. 24.03.2017. стр 335.

3. “Правилник о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине Пландиште”, Службени лист број 19; 03.11.2014. стр 358.
– “Измене Правилника о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине Пландиште” Службени лист број 8; 01.03.2017. стр 228.

4. “Правилник о службеним путовањима запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 19; 03.11.2014. стр 363.
– “Измене Правилника о службеним путовањима запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 8; 01.03.2017. стр 229.

Општинско веће општине Пландиште

1. „Правилник о финансирању  трошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа у међумесном саобраћају“, Службени лист број 15; 19.07.2018. стр. 435.
„Решење о давању сагласности на Правилник о финансирању трошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа у међумесном саобраћају“, Службени лист број 15; 19.07.2018. стр. 434.

2. “Правилник о додели једнократне помоћи у натури у Општини Пландиште”, Службени лист број 1; 17.01.2018. стр. 10.

3. “Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе, интереси грађана у Општини Пландиште”, Службени лист број 4; 30.01.2017. стр 41.
„Правилник о измени Правилника о oдобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Пландиште“, Службени лист број 1; 17.01.2018. стр 18.

4. “Правилинк о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 28; 26.10.2017. стр 819.
– „Правилник o изменама и допунама Правилникa o организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште“, Службени лист број 9; 03.05.2018. стр 203.
– „Правилник  о изменама и допунама Правилникa o организацији  и  систематизацији радних места у општинској Управи општине Пландиште“, Службени лист број 11; 08.06.2018. стр 216.

5. “Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама”, Службени лист број 19; 05.08.2016. стр 410.
„Правилник o измени Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава  црквама и верским заједницама“, Службени лист број 36; 29.12.2017. стр 1113.

6. “Правилник о начину и условима за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „ Срећно детињство“ Пландиште”, Службени лист број 22. 12.10.2016. стр 440.
– “Исправка Правилника о начину и условима за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „ Срећно детињство“ Пландиште”, Службени лист број 23. 19.10.2016. стр 524.

7. “Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених животиња”, Службени лист број 19. 24.11.2015. стр 386.
– “Правилник о измени правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених животиња”, Службени лист број 20. 09.08.2017. стр 549.

8. “Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализује ОЦД на подручју Општине Пландиште”, Службени лист број 6. 12.03.2014. стр 92.
– “Измена Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализује ОЦД на подручју Општине Пландиште”, Службени лист број 5. 01.04.2015. стр 98.
„Правилник о измени Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште“, Службени лист број 36. 29.12.2017. стр 1105.

9. “Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у Општини Планиште”, Службени лист број 18; 30.10.2014. стр 336.

10. “Правилник о ближим условима за спровођење едукације за запослене у Општинској управи општине Пландиште као и за изабрана и постављена лица”, Службени лист број 3; 19.02.2011. стр 35.

11. “Правилник о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Општинској управи општине Пландиште”;

Општинска управа општине Пландиште

1. „Правилник о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају“, Службени лист број 15; 19.07.2018. стр. 441.

2. „Правилник о финансирању трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја Општине Пландиште у домовима ученика“, Службени лист број 15; 19.07.2018. стр. 438.

3.  “Правилник о безбедности и здрављу на раду”, Службени лист број 3; 25.01.2017. стр. 24.

4. “Правилник о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште;
– “Измене Правилник о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 8. 01.03.2017. стр. 230.
– “Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 15. 19.05.2017. стр. 422.
– „Правилник о изменама о допунама Правилника о начину евидентирања доласка ина посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште“, Службени лист број 2. 08.02.2018. стр. 47.

5. “Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Пландиште”, Службени лист број 14; 19.04.2017. стр. 393.

6. “Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања”, Службени лист број 32; 08.12.2017. стр. 904.

7. “Акт о мапирању пословних процеса у Одељењу за општу управу и скупштинске послове”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр. 267.

8. “Акт о мапирању пословних процеса у Одељењу за привреду, финансије, планирање и грађење”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр. 272.

9. “Правилник о раду Трезора Општине Пландиште”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр. 257.

10. “Правилник о начину и поступку неутрошених буџетских средстава Општине Пландиште на рачуну – Општине Пландиште РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр. 264.

11. “Правилник о месечном извештавању и обиму и врсти извршеног посла”;

12. “Правилник о попису имовине и обавеза”;

13. „Правилник о Набавкама у Општинској управи општине Пландиште“;

14. „Акт о Процени ризика на радном месту и у радној околини у Општинској управи општини Пландиште“;