Општа управа

1. Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и посебним организацијама општине Пландиште, Службени лист број 11; 19.05.2021. стр 166.

2. Правилник о изменама и допунама Правилникa o организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи општине Пландишт, Службени лист број 25; 09.10.2020. стр 398.

3. Правилник о изменама и допунама правилника о коришћењу службених моторних возила, садржини, начину издавања и вођења путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима , Службени лист број 23; 28.08.2020. стр 375.

4. „Правилник о управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи Пландиште“, Службени лист број 4; 19.02.2019. стр 71.

5. “Правилинк о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 30; 04.10.2019. стр 843.

6. “Правилник о ближим условима за спровођење едукације за запослене у Општинској управи општине Пландиште као и за изабрана и постављена лица”, Службени лист број 3; 19.02.2011. стр 35.

7. “Правилник о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште;
– “Измене Правилник о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 8. 01.03.2017. стр. 230.
– “Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 15. 19.05.2017. стр. 422.
– „Правилник о изменама о допунама Правилника о начину евидентирања доласка и на посао и одласка са посла запослених лица у Општинској управи општине Пландиште“, Службени лист број 2. 08.02.2018. стр. 47.

8. „Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања“, Службени лист број 26. 21.08.2019. стр. 748.

9. “Правилник о месечном извештавању и обиму и врсти извршеног посла”;

10. “Правилник о коришћењу службених моторних возила, садржини, начину издавања и вођења путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима”, Службени лист број 10. 24.03.2017. стр 335.

11. “Правилник о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине Пландиште”, Службени лист број 19; 03.11.2014. стр 358.
– “Измене Правилника о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине Пландиште” Службени лист број 8; 01.03.2017. стр 228.

12. “Правилник о службеним путовањима запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 19; 03.11.2014. стр 363.
– “Измене Правилника о службеним путовањима запослених лица у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 8; 01.03.2017. стр 229.

Друштвене делатности

1. “Правилник о додели једнократне помоћи у натури у Општини Пландиште”, Службени лист број 1; 17.01.2018. стр. 10.
– „Правилник о измени Правилника о додели једнократне помоћи у натури у Општини Пландиште“, Службени лист број 14; 07.06.2019. стр. 113.

2. “Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе, интереси грађана у Општини Пландиште”, Службени лист број 4; 30.01.2017. стр 41.
„Правилник о измени Правилника о oдобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Пландиште“, Службени лист број 1; 17.01.2018. стр 18.

3. “Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама”, Службени лист број 19; 05.08.2016. стр 410.
„Правилник o измени Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава  црквама и верским заједницама“, Службени лист број 36; 29.12.2017. стр 1113.

4. “Правилник о начину и условима за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „ Срећно детињство“ Пландиште”, Службени лист број 22. 12.10.2016. стр 440.
– “Исправка Правилника о начину и условима за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „ Срећно детињство“ Пландиште”, Службени лист број 23. 19.10.2016. стр 524.

5. “Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализује ОЦД на подручју Општине Пландиште”, Службени лист број 6. 12.03.2014. стр 92.
– “Измена Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализује ОЦД на подручју Општине Пландиште”, Службени лист број 5. 01.04.2015. стр 98.
„Правилник о измени Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште“, Службени лист број 36. 29.12.2017. стр 1105.

6. „Правилник о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају“, Службени лист број 15; 19.07.2018. стр. 441.

7. „Правилник о финансирању трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја Општине Пландиште у домовима ученика“, Службени лист број 15; 19.07.2018. стр. 438.

8.  “Правилник о безбедности и здрављу на раду”, Службени лист број 3; 25.01.2017. стр. 24.

9.  Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у Општини Пландиште у 2021. години, Службени лист број 13; 25.06.2021 стр. 346.

Социјална заштита

1.„Правилник о финансирању  трошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа у међумесном саобраћају“, Службени лист број 15; 19.07.2018. стр. 435.
„Решење о давању сагласности на Правилник о финансирању трошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа у међумесном саобраћају“, Службени лист број 15; 19.07.2018. стр. 434.

2. „Правилник о финансирању трошкова сахране“, Службени лист број 18; 22.08.2018. стр. 467.
„Решење о давању сагласности на Правилник о финансирању трошкова сахране“, Службени лист број 18; 22.08.2018. стр. 466.

3.„Правилник о опремању корисника приликом смештаја у установу социјалне заштите и/или на породични смештај“, Службени лист број 18; 22.08.2018. стр. 470.
„Решење о давању сагласности на Правилник о опремању корисника приликом смештаја у установу социјалне заштите и/или на породични смештај“, Службени лист број 18; 22.08.2018. стр. 469.

4. „Правилник о остваривању права на једнократне помоћи“, Службени лист број 18; 22.08.2018. стр. 473.
– „Решење о давању сагласности на Правилник о остваривању права на једнократне помоћи“, Службени лист број 18; 22.08.2018. стр. 472.

5. „Правилник о пружању  услуге социјалне заштите помоћ у кући“, Службени лист број 24; 20.11.2018. стр. 617.
„Решење о давању сагласности на Правилник о пружању услуге социјалне заштите помоћ у кући“, Службени лист број 24; 20.11.2018. стр. 617.

6. „Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешђу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући“, Службени лист број 24; 20.11.2018. стр. 621.
„Решење о давању сагласности  на Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешђу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући“, Службени лист број 24; 20.11.2018. стр. 620.

7. „Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући“,  Службени лист број 24; 20.11.2018. стр. 627.
– „Решење о давању сагласности на Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући“,  Службени лист број 24; 20.11.2018. стр. 627.

Буџет и финансије

1. “Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у Општини Планиште”, Службени лист број 18; 30.10.2014. стр 336.

2. “Правилник о процедури за припрему и достављање предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне власти”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр 255.

3. “Правилник о раду Трезора Општине Пландиште”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр. 257.

4. “Правилник о начину и поступку неутрошених буџетских средстава Општине Пландиште на рачуну – Општине Пландиште РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА”, Службени лист број 14; 10.08.2015. стр. 264.

5. „Правилник o  увођењу  процедуре  за  плаћање  рачуна у Oпштинској управи општине Пландиште“, Службени лист број 19; 10.09.2018. стр 479.

6. „Правилник о начину управљања дугом Општине Пландиште“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр 705.

7. „Правилник о Набавкама у Општинској управи општине Пландиште“;

8. “Правилник о попису имовине и обавеза”;

9. Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама; Службени лист број 28; 09.11.2020. стр 538.

10. Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује ; Службени лист број 28; 09.11.2020. стр 550.

11. Рачуводствене политике буџета општине Пландиште за буџетску 2021. годину

ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, САОБРАЋАЈ И ПУТЕВИ