Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Rešenja _PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Štampajte 15.05.2015.

Opštinska uprava opštine Plandište u skladu sa članom 10. i članom 14. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavlјuje:

OBAVEŠTENјE

O donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu i da je istim Rešenjem određen obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat  GSM/UMTS mreža javnih mobilnih telekomunikacija lokacija: REKONSTRUKCIJA LOKACIJE RADIO BAZNA STANICA „VELIKI GAJ“, PAX02/PAQ02, PLANDIŠTE

1. Opštinska uprava opštine Plandište na zahtev koji je podneo „Telekom Srbija“ ad Beograd, Izvršna jedinica Pančevo, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat  GSM/UMTS mreža javnih mobilnih telekomunikacija, lokacija: REKONSTRUKCIJA LOKACIJE RADIO BAZNA STANICA „VELIKI GAJ“, PAX02/PAQ02, PLANDIŠTE planirane na kat. parc. br. 1345/2 KO Veliki Gaj, Opština Plandište.

2. Donetim Rešenjem broj 501-13/2015-01-IV OD 11.05.2015.godine utvrđeno je da je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu i istim Rešenjem je određen obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i utvrđena obaveza nosioca projekta da u roku od godinu dana od dana konačnosti ovog Rešenja, podnese zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

3. Uvid u doneto Rešenje i ostalu dokumentaciju na osnovu koje je doneto Rešenje, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 6, radnim danima u vremenu od 10.00 do 12.000 časova u periodu od 15 dana od dana prijema tj.objavlјivanja ovog obaveštenja.

4. Protiv odluke nadležnog organ Nosilac projekta i zainteresovana javnost, mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditelјstvo i zaštitu životne sredine, putem ovog organa u roku od 15 dana od dana prijema tj.objavlјivanja obaveštenja o donetom Rešenju.

Kategorije:Rešenja