Opšti deo

Rešenje iz APR-a možete pogledati ovde.

Licencu odgovornog urbaniste možete pogledati ovde.

Tekstualni deo

Urbanistički projekat – naslovne strane možete pogledati ovde.

Urbanistički projekat – kompletan tekstualni deo možete pogleati ovde.

Glavnu svesku možete pogledati ovde.

Projekat arhitekture možete pogledati ovde.

Grafički deo

Situacioni prikaz obuhvata lokacije možete pogledati ovde.

Regulaciono nivelaciono rešenje lokacije možete pogledati ovde.

Prikaz saobraćaja sa priključcima na javni put možete pogledati ovde.

Prikaz komunalne infrastrukture sa priključcima za spoljnu mrežu možete pogledati ovde.

Projekat sa analitičko geodetskim elementima II korak – Preparcelacija parcela možete pogledati ovde.

Dokumentacija projekta

Kopiju plana sa podzemnim instalacijama možete pogledati ovde.

Kopiju plana – vodovi možete pogledati ovde.

Prepis lista nepokretnosti broj 926 K.O.: Hajdučica možete pogledati ovde.

Izvod iz lista nepokretnosti broj: 100 K.O. Hajdučica možete pogledati ovde.

Katastarsko – topografski plan možete pogledati ovde.

Uslovi za izradu urbanističkog projekta

Ovde možete pogledati uslove nadležnih Javnih preduzeća:

Informaciju o lokaciji za izgradnju biogasnog postrojenja možete pogledati ovde.

Uslove za izradu tehničke dokumentacije za izradu urbanističkog projekta – EPS distribucija možete pogledati ovde.

Tehničke uslove za zaštitu od požara za izradu urbanističkog projekta možete pogledati ovde.

Saobraćajno – tehničke uslove za izradu urbanističko – tehničkog dokumenta možete pogledati ovde.

Vodne uslove za izradu urbanističko – tehničkog dokumenta možete pogledati ovde.

Uslove za projektovanje i priključenje na distributivnu gasnu i vodovodnu mrežu možete pogledati ovde.

Predlog trase za priključenje na gasnu mrežu možete pogledati ovde.

Predlog trase za priključenje na vodovodnu mrežu možete pogledati ovde.