USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

Šesnaesta sednica Skupštine opštine Plandište održana je u četvrtak, 24.02.2022. godine u svečanoj sali Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, zbog mera na prevenciji i sprečavanju širenja korona virusa.

Predloženi dnevni red dopunjen je sa jednom tačkom tako da su odbornici ukupno razmatrali i odlučivali o devet tačaka. Sednici su prisustvovali i predsednik Opštine i zamenik predsednik opštine, Jovan Repac i Dušan Ćurčić i Aleksandra Odavić Mak, načelnica Opštinske uprave.

Prvo je razmatran predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu, odnosno Prvi rebalans budžeta. U okviru ove tačke je rečeno da su onovni razlozi za Rebalans povećanje projekcija na prihodnoj i povećanje i preraspodela sredstava na prihodnoj i rashodnoj strani budžeta. Takođe je rečeno da je Rebalans rađen zbog smanjenja, odnosno povećanja aproprijacija gde je bilo nedovoljno planiranih sredstava za 2022. godinu. Rebalans je planiran na više, za 58.798,00 dinara, što u konačnom zbiru znači da budžet opštine Plandište za 2022. godinu iznosi 633.862.496,00 dinara. U vezi sa Rebalansom, predsednik opštine, Jovan Repac je izjavio da se rebalans radi sa razlogom i da je želja Lokalne samouprave da se u svim naseljenim mestima renoviraju ambulante u cilju pružanja što bolje usluge zdravstvene zaštite svih stanovnika opštine Plandište.

Na sednici je usvojen, za opštinu i sve meštane, veoma važan predlog dopune Plana detaljne regulacije kompleksa za vetrogeneratorsko polje „Plandište 1“. Cilj dopune Plana jeste izgradnja više funkcionalnih celina za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i time stvaranje uslova za pribavljanje zemljišta za površine javne namene za potrebnu saobraćajnu i tehničku infrastrukturu i elektroenergetske objekte. Ovim izmenama i dopunama ne menja se granica obuhvata Plana, menja se broj vetrogeneratora. Umesto predviđenih 50 vetrogeneratora snege 3-5 MW, biće postavljeno 33 vetrogeneratora, snage 7MW.

Nakon toga, odbornici su doneli Odluku o građevinskom zemljištu kojom se uređuju uslovi, način, postupak i program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište kao i Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2022. godinu. Doneta je i Odluka o izmeni Odluke o komunalnom redu, za koju je rečeno da razlog za donošenje bilo usklađivanje Odredbe sa odredbama Zakona o komunalnim delatnostima i da se odnosi na vršioce komunalnih delatnosti koji za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti moraju da ispune uslove u vidu minimalne stručne osposobljenosti kadrova i minimalne tehničke kapacitete. Na 16. sednici SO Plandište oformljena je Stručna komisije za planove kao i Stručne komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Odbornici su izglasali izmenu Rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 7. decembra 2020. godine a nakon toga i saglasnost na izmene i dopune Statuta Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, u članu 16. stav 2 i u članu 35. Statuta.