УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Последња, 59. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је 14.12.2017. године и на дневном реду је имала 35 тачака. Седнцом је председавао председник општине Пландиште, Јован Репац.

После усвајања записника са 57. седнице, већници су прво утврдили Предлог Одлуке о изменма и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (четврти допунски буџет). Након тога, утврђен је Предлог Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину за који је речено да ће у наредној години бити инвестициони. Већници су затим утврдили  Предлог Одлуке о реализацији буџета Општине Пландиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину, Предлог Одлуке о платама, додацима, наканадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Пландиште, као и Предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Пландиште.

На 59. седници Општинског већа утврђени су предлози Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу Општине Пландиште“, Одлуке о доступности јавних информација о раду органа Општине Пландиште и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о висини закупнине за пословни простор. Већници су разматрали и усвојили и Програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2018. годину и утврдили Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања. Разматрани су Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2016/2017. годину, Годишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“ за школску 2017/2018. годину и Финансијски план Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2018. годину, а након тога су утврђени Предлози Решења о давању сагласности на те извештаје и Финасијски план. Већници су на 59. седници Општинског већа разматрали и Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште за 2017. годину, Историјског архива Бела Црква, Дома здравља „1. октобар“ и Центра за социјални рад а након тога утврђивали Предлоге Решења о давању сагласности на те програме и финансијске планове. Чланови Општинског већа општине Пландиште разматрали су и Основе програмских активности и Финансијски план Црвеног крста Пландиште за 2018. годину са Календаром активности а након тога утврдили Предлог Решења о давању сагласности на Основе програмских активности и Финансијаки план.

Разматрани су Финансијски план и План рада за 2018. годину МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда, МЗ Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ Милетићемо, МЗ Банатски Соколац, МЗ Јерменовци, МЗ Барице, МЗ Маргита, МЗ Купиник и МЗ Велики Гај као и Предлог Решења о усвајању Стратегије о управљању ризицима за период 2018.-2020. Претпоследња и последња тачка су били захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.