Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Javne nabavke _Pokreće se postupak javne nabavke 10/2017

Pokreće se postupak javne nabavke 10/2017

Štampajte 19.04.2017.

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15), u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4-92/2017-II od 11.04.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 4-94/2017-II od 11.04.2017. godine, pripremljena je Konkursna dokumentacija za otvoreni postupak za javnu nabavku usluga:“Suzbijanje larvi i odraslih formi  komaraca,  krpelja i sistemska deratizacija na teritoriji opštine Plandište”.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

Kategorije:Javne nabavke