На основу члана 42. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), 64. став 1. тачка 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. и члана 63. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, број 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште на седници одржаној дана 08.12.2017. године донело је ЗАКЉУЧАК O УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Комплетан текст Закључка можете погледати овде.

Нацрт Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину можете погледати овде.