Opštinska uprava opštine Plandište, u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i br.36/2009),  objavljuje

JAVNI UVID

ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

„ BIRO AGRAR-BIV” DOO  DOO Jermenovci, ulica Maršala Tita 39, podneo je dana 01.06.2022. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu  PROJEKAT ZA ZALIVNI SISTEM na kat. parc. br. 985, 986, 987 i 2415 KO Jermenovci, Opština Plandište.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 16, radnim danima u vremenu od  8  do 13 časova.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Opštinska uprava će u roku od deset dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.