Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Sednice Skupštine opštine

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-120/2017-I
Datum: 22.06.2017. godine
P l a n d i š t e

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 32. i  člana 67. stav 1.  Poslovnika o radu Skupštine Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 19/2008 i 10/2015)

S A Z I V A M

 

14. sednicu Skupštine Opštine Plandište, koja će se održati u sredu 28.06.2017. godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali u zgradi SO Plandište.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 D N E V N I     R E D

1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2016. godinu,

Izvestilac: Branka Pantić

2. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Plandište,

Izvestilac: Nikola Poznić

3. Predlog Odluke o uslovima za držanje i zaštitu kućnih ljubimaca i domaćih životinja na teritoriji Opštine Plandište,

Izvestilac: Zoran Brdar

4. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Polet“ Plandište o uvođenju naknade po vodomeru,

Izvestilac: Milan Selaković

5. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Polet“ Plandište na obavljanje delatnosti gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, kao i podizanje novih šuma,

Izvestilac: Milan Selaković

6. Odbornička pitanja.

 

Molim Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak javite na telefon: 861-033.

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Endre Sabo, dipl. inž. proizvodnog menadžmenta, s.r.

 

Za tačnost otpravka:

SEKRETAR SKUPŠTINE
Zoltan Kovač, dipl. pravnik

 

NAPOMENA:

Saziv sa materijalom za 14. sednicu Skupštine Opštine Plandište,  koja je zakazana za 28.06.2017. godine, objavljen je i na internet prezentaciji Opštine Plandište: www.plandiste-opstina.rs, u delu Lokalna vlast, Skupština Opštine, sednice Skupštine Opštine. Materijal za 1. tačku predloženog dnevnog reda zbog obimnosti dostavlja se na CD-u.

 

 

 

 

14. sednica SO Plandište

13. sednica SO Plandište

12. sednica SO Plandište

11. sednica SO Plandište

10. sednica SO Plandište

9. sednica SO Plandište

8. sednica SO Plandište

7. sednica SO Plandište

6. sednica SO Plandište

5. sednica SO Plandište

4. sednica SO Plandište

3. sednica SO Plandište

2. sednica SO Plandište

1. (konstitutivna) sednica SO Plandište

Štampajte 22. jun 2017.