Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Sednice Skupštine opštine

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-64/2017-I
Datum: 24.03.2017. godine
P l a n d i š t e

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 32. i  člana 67. stav 1.  Poslovnika o radu Skupštine Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 19/2008 i 10/2015)

 S A Z I V A M

12. sednicu Skupštine Opštine Plandište, koja će se održati u četvrtak 30.03.2017. godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali u zgradi SO Plandište.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I     R E D

1. Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Plandište Oline Rodić,

Izvestilac: Željko Jakovović

2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (prvi dopunski budžet),

Izvestilac: Jožef Boroš

3. Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama,

Izvestilac: Mile Basara

4. Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište,

Izvestilac: Mile Basara

5. Predlog Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu,

Izvestilac: Mile Basara

6. Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu,

Izvestilac: Mile Basara

7. Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda,

Izvestilac: Mile Basara

8. Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima,

Izvestilac: Mile Basara

9. Predlog Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište,

Izvestilac: Olga Dimitrovski

10. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište,

Izvestilac: Lia Skumpija

11. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu,

Izvestilac: Jovan Repac

12. Razmatranje Izveštaja o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2016. godinu,

Izvestilac: Ljiljana Radonjić

13. Razmatranje Izveštaja o radu Narodne biblioteke Plandište u 2016. godini,

Izvestilac: Biljana Junačkov

14. Razmatranje Izveštaja o radu Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić” Plandište za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,

Izvestilac: Miroslav Petrović

15. Razmatranje Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za period od 01.01.2016.-31.12.2016.

Izvestilac: Dr Drago Božić

16. Razmatranje Narativnog izveštaja o radu Centra za socijalni rad Plandište za 2016. godinu,

Izvestilac: Đurđevka Tafra

17. Razmatranje Izveštaja o radu Crvenog krsta Plandište za 2016. godinu,

Izvestilac: Rade Mitrovski

18. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor direktora javnog preduzeća,

Izvestilac: Zoltan Kovač

19. Odbornička pitanja.

 

Molim Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak javite na telefon: 861-033.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Endre Sabo, dipl. inž. proizvodnog menadžmenta

 

NAPOMENA:

Saziv sa materijalom za 12. sednicu Skupštine Opštine Plandište,  koja je zakazana za 30.03.2017. godine, objavljen je i na internet prezentaciji Opštine Plandište: www.plandiste-opstina.rs, u delu Lokalna vlast, Skupština Opštine, sednice Skupštine Opštine.

 

 

 

12. sednica SO Plandište

11. sednica SO Plandište

10. sednica SO Plandište

9. sednica SO Plandište

8. sednica SO Plandište

7. sednica SO Plandište

6. sednica SO Plandište

5. sednica SO Plandište

4. sednica SO Plandište

3. sednica SO Plandište

2. sednica SO Plandište

1. (konstitutivna) sednica SO Plandište

Štampajte 18. apr 2017.