РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-240/2018-III
Дана: 12.12.2018. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 9. и 38. став 1. Пословника о раду Општинског већа Oпштине Пландиште („Службени лист Oпштине Пландиште“ број 9/2012 и 15/2013)

 

С А З И В А М

 

93. седницу Општинског већа Oпштине Пландиште, која ће се одржати у петак 14.12.2018. године у 7,30 часова у малој сали СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1. Усвајање записника са 90, 91. и 92. седнице Општинског већа Општине Пландиште,

2. Утврђивање Предлога Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Бранка Пантић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама,

Известилац: Александар Савков

4. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о заштити Споменика природе „Парк дворца Јагодић“

Известилац: Наташа Боројевић

5. Утврђивање Предлога Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општине Пландиште учествује у финансирању активности одржавања,

Известилац: Милан Радић

6. Утврђивање Предлога Одлуке о проширеним правима финансијске подршке породици са децом,

Известилац: Ленуца Богдановић

7. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Анекс уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давању овлашћења председнику општине Пландиште за потписивање Анекса уговора о јавно-приватном партнерству,

Известилац: Раде Сурла

8. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Историјског архива Бела Црква за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план,

Известилац: Раде Сурла

9. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште

Известилац: Мирослав Петровић

10. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план,

Известилац: Мирослав Петровић

11. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Народне библиотеке Пландиште за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план,

Известилац: Биљана Јуначков

12. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план,

Известилац: др Драго Божић

13. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Центра за социјални рад Пландиште за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план,

Известилац: Ђурђевка Тафра

14. Разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2019. годину са Календаром активности и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Основе програмских активности и Финансијски план,

Известилац: Раде Митровски

15. Разматрање Програма пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања,

Известилац: Милан Селаковић

16. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план,

Известилац: Софија Трбојевић

17. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план,

Известилац: Софија Трбојевић

18. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план,

Известилац: Софија Трбојевић

19. Разматрање Финансијског плана Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план,

Известилац: Софија Трбојевић

20. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Банатски Соколац за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

21. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Барице за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

22. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Велика Греда за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

23. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Велики Гај за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

24. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Дужине за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

25. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Јерменовци за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

26. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Купиник за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

27. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Маргита за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

28. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Марковићево за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

29. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Милетићево за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

30. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Пландиште за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

31. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Стари Лец за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

32. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Хајдучица за 2019. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада,

Известилац: Дијана Маџовски

33. Утврђивање Предлога Решења о образовању Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште

Известилац: Магдалена Тошић

34. Предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установу „Срећно детињство“ Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Магдалена Тошић

35. Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште,

Известилац: Магдалена Тошић

36. Захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и

37. Текућа питања.

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста

Седнице Општинског већа

92. седница Општинског већа (05.12.2018.)
91. седница Општинског већа (29.11.2018.)
90. седница Општинског већа (19.11.2018.)
89. седница Општинског већа (25.10.2018.)
88. седница Општинског већа (23.10.2018.)
87. седница Општинског већа (08.10.2018.)
86. седница Општинског већа (04.10.2018.)
85. седница Општинског већа (20.09.2018.)
84. седница Општинског већа (10.09.2018.)
83. седница Општинског већа (22.08.2018.)
82. седница Општинског већа (06.08.2018.)
81. седница Општинског већа (23.07.2018.)
80. седница Општинског већа (19.07.2018.)
79. седница Општинског већа (10.07.2018.)
78. седница Општинског већа (09.07.2018.)
77. седница Општинског већа (18.06.2018.)
76. седница Општинског већа (08.06.2018.)
75. седница Општинског већа (30.05.2018.)
74. седница Општинског већа (24.05.2018.)
73. седница Општинског већа (16.05.2018.)

72. седница Општинског већа (08.05.2018.)
71. седница Општинског већа (03.05.2018.)
70. седница Општинског већа (17.04.2018.)
69. седница Општинског већа (22.03.2018.)
68. седница Општинског већа (15.03.2018.)
67. седница Општинског већа (07.03.2018.)
66. седница Општинског већа (26.02.2018.)
65.  седница Општинског већа (21.02.2018.)
64. седница Општинског већа (14.02.2018.)
63. седница Општинског већа (08.02.2018.)
62. седница Општинског већа (26.01.2018.)
61. седница Општинског већа (17.01.2018.)
60. седница Општинског већа (29.12.2017.)
59. седница Општинског већа (14.12.2017.)
58. седница Општинског већа (12.12.2017.)
57. седница Општинског већа (08.12.2018.)

56. седница Општинског већа (05.12.2017.)
55. седница Општинског већа (24.11.2017.)
54. седница Општинског већа (13.11.2017.)
53. седница Општинског већа (26.10.2017.)
52. седница Општинског већа (16.10.2017.)
51. седница Општинског већа (29.09.2017.)
50. седница Општинског већа (22.09.2017.)
49. седница Општинског већа (13.09.2017.)
48. седница Општинског већа (08.09.2017.)
47. седница Општинског већа (09.08.2017.)
46. седница Општинског већа (13.07.2017.)
45. седница Општинског већа (07.07.2017.)
44. седница Општинског већа (22.06.2017.)
43. седница Општинског већа (06.06.2017.)
42. седница Општинског већа (29.05.2017.)
41. седница Општинског већа (19.05.2017.)
40. седница Општинског већа (15.04.2017.)
39. седница Општинског већа (19.04.2017.)
38. седница Општинског већа (07.04.2017.)
37. седница Општинског већа (04.04.2017.)
36. седница Општинског већа (24.03.2017.)
35. седница Општинског већа (10.03.2017.)
34. седница Општинског већа (01.03.2017.)
33. седница Општинског већа (27.02.2017.)
32. седница Општинског већа (21.02.2017.)
31. седница Општинског већа (10.02.2017.)
30. седница Општинског већа (02.02.2017.)
29. седница Општинског већа (30.01.2017.) 
28. седница Општинског већа (25.01.2017.)
27. седница Општинског већа (13.01.2017.)
26. седница Општинског већа (30.12.2016.)
25. седница Општинског већа (28.12.2016.)
24. седница Општинског већа (23.12.2016.)
23. седница Општинског већа (16.12.2016.)
22. седница Општинског већа (09.12.2016.)
21. седница Општинског већа (07.12.2016.)
20. седница Општинског већа (06.12.2016.)
19. седница Општинског већа (17.11.2016.)
18. седница Општинског већа (18.10.2016.)
17. седница Општинског већа (12.10.2016.)
16. седница Општинског већа (28.09.2016.)
15. седница Општинског већа (27.09.2016.)
14. седница Општинског већа (07.09.2016.)

13. седница Општинског већа (05.09.2016.)
12. седница Општинског већа (19.08.2016.)
11. седница Општинског већа (15.08.2016.)
10. седница Општинског већа (11.08.2016.)
9. седница Општинског већа (10.08.2016.)
8. седница Општинског већа (05.08.2016.)
7. седница Општинског већа (19.07.2016.)
6. седница Општинског већа (08.07.2016.)
5. седница Општинског већа (30.06.2016.)
4. седница Општинског већа (22.06.2016.)
3. седница Општинског већа (21.06.2016.)
2. седница Општинског већа (15.06.2016.)
1. седница Општинског већа (01.06.2016.)

Седнице предходног сазива

122. седница Општинског већа (13.05.2016.)
121. седница Општинског већа (06.05.2016.)
120. седница Општинског већа (08.04.2016.)
119. седница Општинског већа (31.03.2016.)
118. седница Општинског већа (25.03.2016.)
117. седница Општинског већа (14.03.2016.)
116. седница Општинског већа (03.03.2016.)
115. седница Општинског већа (25.02.2016.)
114. седница Општинског већа (11.02.2016.)
113. седница Општинског већа (20.01.2016.)
112. седница Општинског већа (31.12.2015.)
111. седница Општинског већа (21.12.2015.)
110. седница Општинског већа (16.12.2015.)
109. седница Општинског већа (08.12.2015.)
108. седница Општинског већа (затвореног типа)
107. седница Општинског већа (24.11.2015.)
106. седница Општинског већа (09.11.2015.)
105. седница Општинског већа (26.10.2015.)
104. седница Општинског већа (30.09.2015.)
103. седница Општинског већа (30.09.2015.)
102. седница Општинског већа (21.09.2015.)
101. седница Општинског већа (27.08.2015.)
100. седница Општинског већа (21.08.2015.)
99. седница Општинског већа (06.08.2015.)
98. седница Општинског већа (04.08.2015.)
97. седница Општинског већа (31.07.2015.)
96. седница Општинског већа (07.07.2015.)
95. седница Општинског већа (02.07.2015.)
94. седница Општинског већа (19.06.2015.)
93. седница Општинског већа (16.06.2015.)
92. седница Општинског већа (11.06.2015.)
91. седница Општинског већа (05.06.2015.)
90. седница Општинског већа (22.05.2015.)
89. седница Општинског већа (19.05.2015.)
88. седница Општинског већа (11.05.2015.)
87. седница Општинског већа (29.04.2015.)
86. седница Општинског већа (24.04.2015.)
85. седница Општинског већа (15.04.2015.)
84. седница Општинског већа (14.04.2015.)
83. седница Општинског већа (01.04.2015.)
82. седница Општинског већа (02.03.2015.)
81. седница Општинског већа (26.02.2015.)
80. седница Општинског већа (20.02.2015.)
79. седница Општинског већа (18.02.2015.)
78. седница Општинског већа (11.02.2015.)
77. седница Општинског већа (15.01.2015.)
76. седница Општинског већа (25.12.2014.)
75. седница Општинског већа (23.12.2014.)
74. седница Општинског већа (12.12.2014.)
73. седница Општинског већа (01.12.2014.)
72. седница Општинског већа (25.11.2014.)
71. седница Општинског већа (20.11.2014.)
70. седница Општинског већа (12.11.2014.)
69. седница Општинског већа (03.11.2014.)
68. седница Општинског већа (30.10.2014.)
67. седница Општинског већа (21.10.2014.)
66. седница Општинског већа (03.10.2014.)
65. седница Општинског већа (19.09.2014.)
64. седница Општинског већа (08.09.2014.)
63. седница Општинског већа (01.09.2014.)
62. седница Општинског већа (22.08.2014.)
61. седница Општинског већа (12.08.2014.)
60. седница Општинског већа (04.08.2014.)
59. седница Општинског већа (28.07.2014.)
58. седница Општинског већа (23.07.2014.)
57. седница Општинског већа (25.06.2014.)
56. седница Општинског већа (24.06.2014.)
55. седница Општинског већа (05.06.2014.)
54. седница Општинског већа (19.05.2014.)
53. седница Општинског већа (15.05.2014.)
52. седница Општинског већа (28.04.2014.)
51. седница Општинског већа (07.04.2014.)
50. седница Општинског већа (02.04.2014.)
49. седница Општинског већа (31.03.2014.)
48. седница Општинског већа (25.03.2014.)
47. седница Општинског већа (12.03.2014.)
46. седница Општинског већа (24.02.2014.)
45. седница Општинског већа (19.02.2014.)
44. седница Општинског већа (29.01.2014.)
43. седница Општинског већа (15.01.2014.)
42. седница Општинског већа (26.12.2013.)
41. седница Општинског већа (13.12.2013.)
40. седница Општинског већа (06.12.2013.)
39. седница Општинског већа (29.11.2013.)
38. седница Општинског већа (22.11.2013.)
37. седница Општинског већа (15.11.2013.)
36. седница Општинског већа (05.11.2013.)
35. седница Општинског већа (31.10.2013.)
34. седница Општинског већа (17.10.2013.)
33. седница Општинског већа (04.10.2013.)
32. седница Општинског већа (16.09.2013.)
31. седница Општинског већа (28.08.2013.)
30. седница Општинског већа (25.07.2013.)
29. седница Општинског већа (12.07.2013.)
28. седница Општинског већа (02.07.2013.)
27. седница Општинског већа (19.06.2013.)
26. седница Општинског већа (28.05.2013.)
25. седница Општинског већа (15.05.2013.)
24. седница Општинског већа (13.05.2013.)
23. седница Општинског већа (19.03.2013.)
22. седница Општинског већа (28.03.2013.)
21. седница Општинског већа (07.03.2013.)
20. седница Општинског већа (18.02.2013.)
19. седница Општинског већа (05.02.2013.)
18. седница Општинског већа (28.01.2013.)
17. седница Општинског већа (16.01.2013.)
16. седница Општинског већа (28.12.2012.)
15. седница Општинског већа (21.12.2012.)
14. седница Општинског већа (11.12.2012.)
13. седница Општинског већа (03.12.2012.)