За разматрање и давање предлога о питањима која се припремају за разматрање на седницама Већа, Веће може образовати Радна тела ради обављања одређеног задатка. Мандат Радног тела престаје извршењем задатка и подношењем извештаја Већу.

Радна тела образују се актом Већа којим се одређују њихови задаци, утврђује број и састав чланова и време на које се именују.

Председник радног тела је, по правилу, члан Већа задужен за област за коју се радно тело образује.

Чланови радних тела су чланови Већа и запослени у Општинској управи, а могу бити и појединци – стручњаци за одређена питања.

Радна тела Општинског већа општине Пландиште су:

Комисије

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Раде Сурла – члан Комисије
 2. Милош Манојловић – члан Комисије
 3. Бранка Пантић – члан Комисије
 4. Јадранка Граовац – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

 1. Бојана Јовановић – председник Комисије
 2. Јагода Бањанин – члан Комисије
 3. Жаклина Гроздановски – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Милан Росић – представник Општинске управе општине Пландиште
 2. Драгослав Аврамовић – представник Општинске управе општине Пландиште
 3. Љиљана Куневски – представник Републичког геодетског завода, Група за катастар непокретности Пландиште

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У НАТУРИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

 1. Михај Микша – члан Општинског већа
 2. Милица Клипа – психолошкиња у Центру за социјални рад Пландиште
 3. Љиљана Љујић – социјални радник Центра за социјални рад Пландиште
 4. Милош Манојловић – представник Општинске управе општине Пландиште и
 5. Представници савета месних заједница
Савети

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Јован Репац – председник  Савета
 2. Горан Мајсторовић – заменик председника Савета
 3. Др Драго Божић – члан Савета
 4. Сава Дивљаков – члан Савета
 5. Раде Митровски – члан Савета
 6. Никола Познић – члан Савета
 7. Борислав Родић – члан Савета

 

САВЕТ ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА

 1. Јован Репац – председник  Савета
 2. Горан Доневски – члан Савета
 3. Олга Димитровски – чланица Савета
 4. Ђурђевка Тафра – чланица Савета
 5. Горан Мајсторовић – члан Савета
 6. Милица Гријак – чланица Савета