РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-157/2020-I
Датум: 11.12.2020. године
П л а н д и ш т е

          На основу члана 34. став 1. и 38. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, и 47/2018), члана 42. став 1. и члана 50. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 48. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019 и 23/2020)

С А З И В А М

5. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у петак 18.12.2020. године са почетком у 10,00 часова у ДАК-у у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште због мера на превенцији и спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 1. Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2021. годину,

Известилац: Бранка Пантић

2. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период јануар-септембар 2020. године,

Известилац: Јожеф Борош

 1. Предлог Одлуке о искњижавању података нефинансијске имовине,

Известилац: Јожеф Борош

 1. Предлог Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште,

Известилац: Александра Одавић Мак

5. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама,

Известилац: Александар Савков

6. Предлог Одлуке о боравишној такси,

Известилац: Александар Савков

 1. Предлог Одлуке о усвајању Стратегије управљања ризицима,

Известилац: Раде Брдар

8. Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите општине Пландиште 2021 – 2025,

Известилац: Татјана Ђорђијевски

9. Предлог Одлуке о методологији формирања цене услуге помоћи у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице,

Известилац: Татјана Ђорђијевски

 1. Предлог Одлуке о новчаној помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са територије Општине Пландиште,

Известилац: Магдалена Тошић

 1. Предлог Одлуке о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду,

Известилац: Игор Ђорђевски

 1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Пландиште,

Известилац: Игор Ђорђевски

 1. Предлог Одлуке о пијацама,

Известилац: Наташа Боројевић

 1. Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина,

Известилац: Наташа Боројевић

 1. Предлог Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у Општини Пландиште,

Известилац: Ленуца Богдановић

 1. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку ЈП „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга,

Известилац: Милош Манојловић

 1. Разматрање Годишњег програма пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2021. годину,

Известилац: Милош Манојловић

 1. Разматрање Плана и програма рада и Финансијског плана Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2021. годину,

Известилац: Мирослав Петровић

 1. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Народне библиотеке Пландиште за 2021. годину,

Известилац: Биљана Јуначков

 1. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за 2021. годину,

Известилац: др Небојша Дрљевић

 1. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Центра за социјални рад Пландиште за 2021. годину,

Известилац: Мирјана Манојловић

 1. Разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2021. годину,

Известилац: Раде Митровски

 1. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште за 2021. годину,

Известилац: Сава Дивљаков

 1. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда за 2021. годину,

Известилац: Вишња Манојловић

 1. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица за 2021. годину,

Известилац: Мирослав Маричић

 1. Разматрање Финансијског плана Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2021. годину,

Известилац: Лиа Скумпија

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Банатски Соколац за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Барице за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Велика Греда за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Велики Гај за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Дужине за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Јерменовци за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Купиник за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Маргита за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Марковићево за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Милетићево за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Пландиште за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Стари Лец за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Хајдучица за 2021. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,

Известилац: Зоран Мајкић

 1. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа,

Известилац: Владан Младеновић

 1. Предлог Решења о именовању чланова Локалног савета родитеља општине Пландиште,

Известилац: Владан Младеновић

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште,

Известилац: Владан Младеновић

 1. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште

Известилац: Владан Младеновић

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,

Известилац: Владан Младеновић

 1. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште

Известилац: Владан Младеновић

             

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Доневски, дипл. економиста

 

НАПОМЕНА:

Комплетан материјал за тачке од 17. до 39. предложеног дневног реда због обимности доставља се на цд-у у складу са одредбом члана 106. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019).

Седнице Скупштине Општине

 

Седнице сазива 2016-2020

35. седница СО Пландиште (24.02.2020.)
34. седница СО Пландиште (20.12.2019.)
33. седница СО Пландиште (05.12.2019.)
32. седница СО Пландиште (01.10.2019.)
31. седница СО Пландиште (21.08.2019.)
30. седница СО Пландиште (29.07.2019.)
29. седница СО Пландиште (21.06.2019.)
28. седница СО Пландиште (13.06.2019.)
27. седница СО Пландиште (18.04.2019.)
26. седница СО Пландиште (15.03.2019.)
25. седница СО Пландиште (20.12.2018.)
24. седница СО Пландиште (26.11.2018.)
23. седница СО Пландиште (17.09.2018.)
22. седница СО Пландиште (10.08.2018.)
21. седница СО Пландиште (06.06.2018.)
20. седница СО Пландиште (20.04.2018.)
19. седница СО Пландиште (16.03.2018.)
18. седница СО Пландиште (20.12.2017.)
17. седница СО Пландиште (30.11.2017.)
16. седница СО Пландиште (06.10.2017.)

15. седница СО Пландиште (14.07.2017.)
14. седница СО Пландиште (28.06.2017.)

13. седница СО Пландиште (25.05.2017.)
12. седница СО Пландиште (30.03.2017.)

11. седница СО Пландиште (09.03.2017.)
10. седница СО Пландиште (06.02.2017.)
9. седница СО Пландиште (28.12.2016.)
8. седница СО Пландиште (22.12.2016.)
7. седница СО Пландиште (19.10.2016.)
6. седница СО Пландиште (22.07.2016.)
5. седница СО Пландиште (06.07.2016.)
4. седница СО Пландиште (27.06.2016.)
3. седница СО Пландиште (08.06.2016.)
2. седница СО Пландиште (24.05.2016.)
1. (конститутивна) седница СО Пландиште (24.05.2016.)

Седнице сазива 2012-2016

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)