РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-159/2017-I
Датум: 29.09.2017. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 42. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 32. и члана 67. став 1. Пословника о раду Скупштине Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 19/2008 и 10/2015)

С А З И В А М

16. седницу Скупштине Општине Пландиште, која ће се одржати у петак 06.10.2017. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину у периоду јануар – јун 2017. године,

Известилац: Јожеф Борош

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину (трећи допунски буџет),

Известилац: Бранка Пантић

3. Предлог Закључка о усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште за период од 2017. до 2021. године,

Известилац: Олга Димитровски

4. Предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему општине Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Јован Репац

5. Предлог Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште

Известилац: Татјана Ђорђијевски

6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама,

Известилац: Ендре Сабо

7. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци,

Известилац: Зоран Брдар

8. Предлог Одлуке о висини закупнине за пословни простор,

Известилац: Игор Ђорђевски

9. Предлог Одлуке о грађевинском земљишту,

Известилац: Игор Ђорђевски

10. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Игор Ђорђевски

11. Предлог Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Никола Познић

12. Предлог Решења о давању сагласности Јавном предузећу „Полет“ Пландиште за отуђење средстава у јавној својини

Известилац: Милан Селаковић

13. Предлог Правилника о коришћењу службених мобилних телефона,

Известилац: Татјана Шипка

14. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,

Известилац: Ана Марија Пинтер

15. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,

Известилац: Ана Марија Пинтер

16. Предлог Решења о разрешењу члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,

Известилац: Ана Марија Пинтер

17. Предлог Решења о избору члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,

Известилац: Ана Марија Пинтер

18. Одборничка питања.

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента

НАПОМЕНА:

Сазив са материјалом за 16. седницу Скупштине Општине Пландиште, која је заказана за 06.10.2017. године, објављен је и на интернет презентацији Општине Пландиште: www.plandiste-opstina.rs, у делу Локална власт, Скупштина Општине, седнице Скупштине Општине.

Комплетан материјал за 1. и 3. тачку дневног реда због обимности достављен је на цд-у.