РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-68/2018-I
Датум: 17.04.2018. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 32. став 2,  члана 67. став 1. и члана 68. став 2. Пословника о раду Скупштине Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 19/2008 и 10/2015)

 

С А З И В А М

 

20. седницу Скупштине Општине Пландиште, која ће се одржати у петак 04.2018. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину (први допунски буџет),

Известилац: Бранка Пантић

2. Предлог Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште,

Известилац: Ленуца Богдановић

3. Предлог Одлуке о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево,

Известилац: Игор Ђорђевски

4. Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Пландиште,

Известилац: Милан Радић

5. Предлог Решења о давању сагласности на Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давање овлашћења председнику Општине Пландиште да потпише Уговор о јавно-приватном партнерству,

Известилац: Раде Сурла

6. Предлог Решења о разрешењу члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,

Известилац: Ана Марија Пинтер

7. Предлог Решења о избору члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,

Известилац: Ана Марија Пинтер

8. Предлог Решења о разрешењу члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине,

Известилац: Ана Марија Пинтер

9. Предлог Решења о избору члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине,

Известилац: Ана Марија Пинтер

10. Предлог Решења о разрешењу члана Одбора за информисање,

Известилац: Ана Марија Пинтер

11. Предлог Решења о избору члана Одбора за информисање,

Известилац: Ана Марија Пинтер

12. Одборничка питања.

 

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

 

                      ПРЕДСЕДНИК
            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента