РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-81/2019-I
Датум: 12.04.2019. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 42. став 1. Статута oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“, број 30/2018) и члана 32. и  члана 67. став 1.  Пословника о раду Скупштине Општине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“, број 19/2008 и 10/2015)

С А З И В А М

27. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у четвртак 18.04.2019. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1.Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2019. годину (Први допунски буџет),

Известилац: Бранка Пантић

2.Предлог Одлуке о месним заједницама на територији oпштини Пландиште,

Известилац: Ендре Сабо

3.Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Пландиште,

Известилац: Татјана Ђорђијевски

4. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште,

Известилац: Александар Савков

5. Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине,

Известилац: Игор Ђорђевски

6.Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о одређивању висине закупнине за коришћење јавних површина и осталог земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката,

Известилац: Игор Ђорђевски

7.Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинеској управи општине Пландиште,

Известилац: Ленуца Богдановић

8.Предлог Одлуке о измени Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији oпштине Пландиште,

Известилац: Милан Радић

9.Предлог Одлуке о погребним делатностима,

Известилац: Милан Радић

10.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Банатски Соколац за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

11.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Барице за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

12.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Велика Греда за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

13.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Велики Гај за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

14.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Дужине за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

15.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Јерменовци за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

16.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Купиник за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

17.Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Маргита за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

18.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Марковићево за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

19.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Милетићево за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

20.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Пландиште за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

21.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Стари Лец за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

22.Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Хајдучица за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

23.Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,

Известилац: Ана Марија Пинтер

24.Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,

Известилац: Ана Марија Пинтер

25.Предлог Решења о разрешењу председника Управног одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште,

Известилац: Ана Марија Пинтер

26.Предлог Решења о именовању председника Управног одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште,

Известилац: Ана Марија Пинтер

27.Предлог Решења о разрешењу председника Комисије за месне заједнице,

Известилац: Ана Марија Пинтер

28.Предлог Решења о избору председника Комисије за месне заједнице,

Известилац: Ана Марија Пинтер

29.Предлог Решења о разрешењу члана Мандатно имунитетне комисије,

Известилац: Ана Марија Пинтер

30.Предлог Решења о избору члана Мандатно имунитетне комисије,

Известилац: Ана Марија Пинтер

31.Предлог Решења о разрешењу члана Комисијe за кадровска, административна питања и радне односе,

Известилац: Ана Марија Пинтер

32.Предлог Решења о избору члана Комисијe за кадровска, административна питања и радне односе,

Известилац: Ана Марија Пинтер

33. Одборничка питања.

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм.

Седнице претходног сазива

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)