РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-226/2017-I
Датум: 14.12.2017. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 32. и  члана 67. став 1.  Пословника о раду Скупштине Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 19/2008 и 10/2015)

С А З И В А М

18. седницу Скупштине Општине Пландиште, која ће се одржати у среду 20.12.2017. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину (четврти допунски буџет),
Известилац: Јожеф Борош

2. Предлог Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину,
Известилац: Бранка Пантић

3. Предлог Одлуке о реализацији буџета Општине Пландиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину,
Известилац: Олга Димитровски

4. Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији Oпштине Пландиште,
Известилац: Ленуца Богдановић

5. Предлог Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Пландиште,
Известилац: Раде Сурла

6. Предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Пландиште,
Известилац: Милан Радић

7. Предлог Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу Општине Пландиште“,
Известилац: Родика Грујеску

8. Предлог Одлуке о доступности јавних информација о раду органа Општине Пландиште,
Известилац: Родика Грујеску

9. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о висини закупнине  за пословни простор,
Известилац: Игор Ђорђевски

10. Разматрање Програма пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2018. годину,  
Известилац: Милан Селаковић

11. Разматрање Извештаја о раду  Предшколске установе  „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2016/2017. годину,
Известилац: Лиа Скумпиjа

12. Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2017/2018. годину,
Известилац: Лиа Скумпиjа

13. Разматрање Финансијског плана Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2018. годину,
Известилац: Лиа Скумпиjа

14. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2018. годину,
Известилац: Мирослав Петровић

15. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Народне библиотеке Пландиште за 2018. годину,
Известилац: Биљана Јуначков

16. Разматрање Плана и програма рада и Финансијског плана Историјског архива Бела Црква за 2018. годину,
Известилац: Љиљана Радоњић

17. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за 2018. годину,
Известилац: др Драго Божић

18. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Центра за социјални рад у Општини Пландиште за 2018. годину,
Известилац: Ђурђевка Тафра

19. Разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2018. годину са Календаром активности,
Известилац: Раде Митровски

20. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Пландиште за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

21. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Велика Греда за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

22. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Хајдучица за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

23. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Стари Лец за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

24. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Дужине за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

25. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Марковићево за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

26. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Милетићево за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

27. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Банатски Соколац за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

28. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Јерменовци за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

29. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Барице за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

30. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Маргита за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

31. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Купиник за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

32. Разматрање Финансијског плана и Плана рада МЗ Велики Гај за 2018. годину,
Известилац: Дијана Маџовски

33. Предлог Кодекса понашања службеника и намештеника Општине Пландиште,
Известилац: Ленуца Богдановић

34. Одборничка питања.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента