РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-106/2018-I
Датум: 08.06.2018. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 32. став 2. и  члана 67. став 1. Пословника о раду Скупштине Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 19/2008 и 10/2015)

 

С А З И В А М

 

21. седницу Скупштине Општине Пландиште, која ће се одржати у петак 06.2018. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Бранка Пантић

2. Предлог Одлуке о усвајању Плана јавног здравља у Општини Пландиште за период 2018-2025 година,

Известилац: Светлана Тадић

3. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима,

Известилац: Страхиња Брекић

4. Предлог Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Пландиште,

Известилац: Страхиња Брекић

5. Предлог Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења,

Известилац: Страхиња Брекић

6. Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима,

Известилац: Страхиња Брекић

7. Разматрање Извештаја о раду Општинског већа Општине Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Јован Репац

8. Разматрање Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању са годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2017. годину,

Известилац: Љиљана Радоњић

9. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Народне библиотеке Пландиште у 2017. години,

Известилац: Биљана Јуначков

10. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја прихода и расхода по завршном рачуну Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године,

Известилац: Мирослав Петровић

11. Разматрање Извршења плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период од 01.01.2017.-31.12.2017.,

Известилац: Др Драго Божић

12. Разматрање Наративног извештаја о раду и Финансијског извештаја Центра за социјални рад Пландиште за 2017. годину на права и услуге које су финансиране из буџета Општине Пландиште,

Известилац: Ђурђевка Тафра

13. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Црвеног крста Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Раде Митровски

14. Разматрање Финансијског извештаја Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Бранислав Црњански

15. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

16. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Велика Греда за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

17. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Хајдучица за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

18. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Стари Лец за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

19. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Дужине за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

20. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Марковићево за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

21. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Милетићево за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

22. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Банатски Соколац за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

23. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Јерменовци за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

24. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Барице за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

25. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Маргита за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

26. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Купиник за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

27. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Велики Гај за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

28. Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за здравље Општине Пландиште,

Известилац: Магдалена Тошић

29. Предлог Решења о разрешењу директорa Народне библиотеке Пландиште,

Известилац: Ана Марија Пинтер

30. Предлог Решења о именовању директорa Народне библиотеке Пландиште,

Известилац: Ана Марија Пинтер

31. Предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште,

Известилац: Ана Марија Пинтер

32. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште,

Известилац: Ана Марија Пинтер

33. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,

Известилац: Ана Марија Пинтер

34. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,

Известилац: Ана Марија Пинтер

35. Предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти,

Известилац: Олга Димитровски

36. Одборничка питања.

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента