REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-112/2020-I
Datum: 09.10.2020. godine
P l a n d i š t e

Na osnovu člana 34. stav 1. i 38. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, i 47/2018), člana 42. stav 1. i člana 50. stav 2. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 48. stav 1. i 102. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2019 i 23/2020)

S A Z I V A M

4. sednicu Skupštine opštine Plandište, koja će se održati u petak 16.10.2020. godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Opštine Plandište, u maloj sali.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I     R E D

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (Treći dopunski budžet),

Izvestilac: Branka Pantić

 1. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište,

Izvestilac: Milan Rosić

 1. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište,

Izvestilac: Milan Rosić

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada,

Izvestilac: Nataša Borojević

 1. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Plandište,

Izvestilac: Aleksandar Savkov

 1. Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište,

Izvestilac: Zoran Majkić

 1. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Izvestilac: Zoran Majkić

 1. Razmatranje Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za radnu 2019/2020 godinu,

Izvestilac: Lia Skumpija

 1. Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za radnu 2020/2021 godinu,

Izvestilac: Lia Skumpija

10. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište,

Izvestilac: Vladan Mladenović

11. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište,

Izvestilac: Vladan Mladenović

 1. Predlog Rešenja o razrešenju Opštinske izborne komisije Opštine Plandište u stalnom sastavu,

Izvestilac: Vladan Mladenović

 1. Predlog Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Opštine Plandište u stalnom sastavu,

Izvestilac: Vladan Mladenović

 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana Saveta za međunacionalne odnose Opštine Plandište,

Izvestilac: Vladan Mladenović

15. Izbor člana Saveta za međunacionalne odnose Opštine Plandište iz redova srpske nacionalnosti sa teritorjije Opštine Plandište,

Izvestilac: Vladan Mladenović

 1. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda,

Izvestilac: Vladan Mladenović

 1. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda,

Izvestilac: Vladan Mladenović

Molim Vas da sednici neizostavno prisustvujete uz obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak javite na telefon: 861-033.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Goran Donevski, dipl. ekonomista

NAPOMENA:

Saziv za 4. sednicu Skupštine opštine Plandište  koja je zakazana za 16.10.2020. godine objavljen je i na internet prezentaciji Opštine Plandište: www.plandiste-opstina.rs, u delu Lokalna vlast, Skupština opštine, sednice Skupštine opštine.

Kompletan materijal za 6. tačku predloženog dnevnog reda zbog obimnosti dostavlja se na cd-u u skladu sa odredbom člana 106. stav 4. Poslovnika Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2019), dok će se materijal za 11. i 12. tačku predloženog dnevnog reda dostaviti do početka sednice.

Sednice Skupštine Opštine