REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-130/2019-I
Datum: 14.06.2019. godine
P l a n d i š t e

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 32. i  člana 67. stav 1.  Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 19/2008 i 10/2015)

S A Z I V A M

29. sednicu Skupštine opštine Plandište, koja će se održati u petak 21.06.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali u zgradi SO Plandište.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I     R E D

1.Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Plandište za 2018. godinu,

Izvestilac: Jožef Boroš

2.Predlog Odluke o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama,

Izvestilac: Magdalena Tošić

3.Predlog Odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata,

Izvestilac: Zoltan Kovač

4.Predlog Odluke o postupku predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora javnog preduzeća čiji je osnivač opština Plandište,

Izvestilac: Zoltan Kovač

5.Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Plandište za 2018. godinu,

Izvestilac: Jovan Repac

6.Razmatranje Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju sa godišnjim obračunom Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2018. godinu,

Izvestilac: Ljiljana Radonjić

7.Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Narodne biblioteke Plandište u 2018. godini,

Izvestilac: Biljana Junačkov

8.Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja prihoda i rashoda po završnom računu Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić” Plandište za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Izvestilac: Miroslav Petrović

9.Razmatranje Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za period 01.01.2018.-31.12.2018.

Izvestilac: dr Drago Božić

10.Razmatranje Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Plandište za 2018. godinu i Finansijskog izveštaja za finansiranje iz opštinskog budžeta za 2018. godinu,

Izvestilac: Đurđevka Tafra

11.Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Crvenog krsta Plandište za 2018. godinu,

Izvestilac: Rade Mitrovski

12.Razmatranje Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za period od 01. januara do 31. decembra 2018. godinu,

Izvestilac: Branislav Crnjanski

13.Odbornička pitanja.

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Endre Sabo, mast. inž. menadžm.