REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-182/2019-I
Datum: 25.09.2019. godine
P l a n d i š t e

 

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 32. i  člana 67. stav 1.  Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 19/2008 i 10/2015)

 

S A Z I V A M

 

32. sednicu Skupštine opštine Plandište, koja će se održati u utorak 01.10.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali u zgradi SO Plandište.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

D N E V N I     R E D

 

1. Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika u Skupštini opštine Plandište,

Izvestilac: Željko Jakovović

2. Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini opštine Plandište,

Izvestilac: Željko Jakovović

3. Izbor člana Opštinskog veća opštine Plandište,

Izvestilac: Jovan Repac

4. Davanje Mišljenja na primedbe Predsednika opštine Plandište na čl. 4. Nacrta zakona o izmenama i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije dostavljene Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

Izvestilac: Zoltan Kovač

5. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu za period januar-jun 2019. godine,

Izvestilac: Jožef Boroš

6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (treći dopunski budžet),

Izvestilac: Jožef Boroš

7. Predlog Odluke o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište,

Izvestilac: Lenuca Bogdanović

8. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište,

Izvestilac: Rade Surla

9. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište,

Izvestilac: Milan Rosić

10. Razmatranje Izveštaja o poslovanju sa Izveštajem za utrošena sredstva iz budžeta opštine Plandište i Finansijskog izveštaja JP „Polet“ Plandište za 2018. godinu,

Izvestilac: Milan Selaković

11. Razmatranje Izveštaja o radu Predškolske ustanove  „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2018/2019 godinu,

Izvestilac: Biljana Joksimović

12. Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2019/2020 godinu,

Izvestilac: Biljana Joksimović

13. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za predstavke i žalbe,

Izvestilac: Ana Marija Pinter

14. Predlog Rešenja o izboru predsednice Komisije za predstavke i žalbe,

Izvestilac: Ana Marija Pinter

15. Odbornička pitanja.

 

Molim Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak javite na telefon: 861-033.

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Endre Sabo, mast. inž. menadžm.