REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-161/2019-I
Datum: 20.08.2019. godine
P l a n d i š t e

 

Na osnovu člana 42. stav 3. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 32. i  člana 68. stav 3.  Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 19/2008 i 10/2015)

 

S A Z I V A M

31. sednicu Skupštine opštine Plandište, koja će se održati u sredu 21.08.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali u zgradi SO Plandište.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

D N E V N I     R E D

 

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište

Izvestilac: Rade Surla

2. Odbornička pitanja.

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Endre Sabo, mast. inž. menadžm.