REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-157/2020-I
Datum: 11.12.2020. godine
P l a n d i š t e

          Na osnovu člana 34. stav 1. i 38. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, i 47/2018), člana 42. stav 1. i člana 50. stav 2. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 48. stav 1. i 102. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2019 i 23/2020)

S A Z I V A M

5. sednicu Skupštine opštine Plandište, koja će se održati u petak 18.12.2020. godine sa početkom u 10,00 časova u DAK-u u svečanoj sali Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište zbog mera na prevenciji i sprečavanju širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I     R E D

 1. Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu,

Izvestilac: Branka Pantić

2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za period januar-septembar 2020. godine,

Izvestilac: Jožef Boroš

 1. Predlog Odluke o isknjižavanju podataka nefinansijske imovine,

Izvestilac: Jožef Boroš

 1. Predlog Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Plandište,

Izvestilac: Aleksandra Odavić Mak

5. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama,

Izvestilac: Aleksandar Savkov

6. Predlog Odluke o boravišnoj taksi,

Izvestilac: Aleksandar Savkov

 1. Predlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja rizicima,

Izvestilac: Rade Brdar

8. Predlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite opštine Plandište 2021 – 2025,

Izvestilac: Tatjana Đorđijevski

9. Predlog Odluke o metodologiji formiranja cene usluge pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice,

Izvestilac: Tatjana Đorđijevski

 1. Predlog Odluke o novčanoj pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije Opštine Plandište,

Izvestilac: Magdalena Tošić

 1. Predlog Odluke o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu,

Izvestilac: Igor Đorđevski

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Plandište,

Izvestilac: Igor Đorđevski

 1. Predlog Odluke o pijacama,

Izvestilac: Nataša Borojević

 1. Predlog Odluke o održavanju javnih zelenih površina,

Izvestilac: Nataša Borojević

 1. Predlog Deklaracije o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Opštini Plandište,

Izvestilac: Lenuca Bogdanović

 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku JP „Polet“ Plandište o cenama komunalnih usluga,

Izvestilac: Miloš Manojlović

 1. Razmatranje Godišnjeg programa poslovanja JP „Polet“ Plandište za 2021. godinu,

Izvestilac: Miloš Manojlović

 1. Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2021. godinu,

Izvestilac: Miroslav Petrović

 1. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Narodne biblioteke Plandište za 2021. godinu,

Izvestilac: Biljana Junačkov

 1. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za 2021. godinu,

Izvestilac: dr Nebojša Drljević

 1. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad Plandište za 2021. godinu,

Izvestilac: Mirjana Manojlović

 1. Razmatranje Osnova programskih aktivnosti i Finansijskog plana Crvenog krsta Plandište za 2021. godinu,

Izvestilac: Rade Mitrovski

 1. Razmatranje Finansijskog plana Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište za 2021. godinu,

Izvestilac: Sava Divljakov

 1. Razmatranje Finansijskog plana Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda za 2021. godinu,

Izvestilac: Višnja Manojlović

 1. Razmatranje Finansijskog plana Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica za 2021. godinu,

Izvestilac: Miroslav Maričić

 1. Razmatranje Finansijskog plana Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2021. godinu,

Izvestilac: Lia Skumpija

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Banatski Sokolac za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Barice za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Velika Greda za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Veliki Gaj za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Dužine za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Jermenovci za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Kupinik za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Margita za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Markovićevo za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Miletićevo za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Plandište za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Stari Lec za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Hajdučica za 2021. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

Izvestilac: Zoran Majkić

 1. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnog preduzeća,

Izvestilac: Vladan Mladenović

 1. Predlog Rešenja o imenovanju članova Lokalnog saveta roditelja opštine Plandište,

Izvestilac: Vladan Mladenović

 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište,

Izvestilac: Vladan Mladenović

 1. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište

Izvestilac: Vladan Mladenović

 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište,

Izvestilac: Vladan Mladenović

 1. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište

Izvestilac: Vladan Mladenović

             

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Goran Donevski, dipl. ekonomista

 

NAPOMENA:

Kompletan materijal za tačke od 17. do 39. predloženog dnevnog reda zbog obimnosti dostavlja se na cd-u u skladu sa odredbom člana 106. stav 4. Poslovnika Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2019).

Sednice Skupštine Opštine