Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Dokumenti

Zahtev za davanje saglasnosti na uvođenje cene komunalne usluge

29.05.2017. Komentari su zatvoreni

U skladu sa članovm 28. Zakovna o komunalnim delatnostima (Sl. Glasnik RS 88/2011 i 104/2016), Javno preduzeće “Polet” Plandište podnosi zahtev za davanje saglasnosti od strane osnivača na uvođenje cene komunalne usluge – nakande za vodomere u skladu sa članom 27. stav 3. Odluke o javnom vodovodu (Sl. list Opštine Plandište bt. 10/2015).

Kompletan tekst Zahteva možete pogledati ovde.

IMENOVANA STRUČNA KOMISIJA ZA OCENJIVANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

28.02.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, Statuta opštine Plandište i Pravilnika o  sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja predsednik opštine Plandište, doneo je Rešenje o imenovanju stručne komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja.

Kompletano Rešenje možete pogledati ovde.

IZMENE U OVERI POTPISA, RUKOPISA I PREPISA OD 01. MARTA 2017. GODINE

28.02.2017. Komentari su zatvoreni

Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, broj 93/2014 i 22/2015) koji je usvojen avgusta 2014. godine, predviđeno je da od 01. marta 2017. godine, u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa pređu u njihovu isključivu nadležnost.
Kako opština Plandište ima izabranog javnog beležnika, poslovi overe iz prehodnog stava vršiće se isključivo u njegovoj nadležnosti.
Javni beležnik u opštini Plandište se nalazi u Plandištu, ul.Vojvode Putnika broj 46 (prvi sprat).

Rezultati – Javni poziv za izradu suvenira

26.12.2016. Komentari su zatvoreni

Komisije za zaštitu životne sredine i zaštitu i očuvanje spomenika prirode i kulture na osnovu Poslovnika o radu i prispelih predloga na osnovu Javnog poziva za izradu suvenira od 22.09. 2016. godine, a po predlogu stručnog člana, na sednici održanoj 13. 12. 2016. godine, donela je Odluku o dodeli jednokratne otkupne  nagrade.

Kompletan tekst Odluke možete pogledati ovde.

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – „BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „VELIKI GAJ“

24.11.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 25. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Opštinska uprava Opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE. Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „BAZNE STANICE mobilne telefonije „Veliki Gaj“ RAX02 PAQ02, PLANDIŠTE“  na kat. parc. br. 1345/2  KO Veliki Gaj, nosioca projekta „Telekom Srbija“ AD Beograd, Takovska 2,  doneo Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu,  broj 501-27/2016-01-IV od  22.11.2016. godine. Detaljnije…

DODELA SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I NABAVKU PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

2.09.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava zaključenim između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u vezi sa Regionalnim projektom stambenog zbrinjavanja i dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoskih kuća sa okućnicom u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, i Opštine Plandište, Komisija za dodelu sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom na teritoriji opštine Plandište,  31. avgusta 2016. godine, donela je ODLUKU o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova.

Kompletnu odluku sa listom korisnika možete pogledati ovde.

REŠENJE O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA – POVREMENO/VIKENDOM PUTUJU

24.08.2015. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. i 120. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište”, br. 16/2008 i 17/2012), a u skladu sa članom 13. stav 3. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2012, 8/2014 i 17/2014), Opštinsko veće opštine Plandište, dana 21.08.2015. godine, donelo je REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI POVREMENO/VIKENDOM PUTUJU OD MESTA STANOVANJA DO MESTA ŠKOLE ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE. Ovim Rešenjem utvrđuje se visina regresiranja troškova prevoza učenika srednjih škola koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za SEPTEMBAR 2015. GODINE

Kompletno Rešenje možete pogledati ovde.

REŠENJE O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA – SVAKODNEVNO PUTUJU

24.08.2015. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. i 120. Statuta opštine Plandište („Sužbeni list opštine Plandište“, br. 16/2008 i 17/2012), a u skladu sa  članom 13. stavom 3. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2012, 8/2014, 17/2014 i 9/2015), Opštinsko veće opštine Plandište na sednici održanoj dana 21.08. 2015. godine, donelo je REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU OD MESTA STANOVANJA DO MESTA ŠKOLE ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE. Ovim Rešenjem utvrđuje se visina regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za SEPTEMBAR 2015. GODINE.

Kompletno Rešenje možete pogledati ovde.

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

15.05.2015. Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište u skladu sa članom 10. i članom 14. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavlјuje:

OBAVEŠTENјE

O donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu i da je istim Rešenjem određen obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat  GSM/UMTS mreža javnih mobilnih telekomunikacija lokacija: REKONSTRUKCIJA LOKACIJE RADIO BAZNA STANICA „VELIKI GAJ“, PAX02/PAQ02, PLANDIŠTE Detaljnije…

Teretana na otvorenom

17.04.2015. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište je 16.04.2015. potpisala ugovor u Ministarstvu omladine i sporta za dobijeni projekat „Teretana na otvorenom“ na Konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou, u vrednosti od 665.000,00 RSD. Na Konkurs je pristiglo 99 predloga projekata od čega je 35 opština dobilo sredstva za svoje projekte. Od strane Minstarstva omladine i sporta ugovore je potpisao ministar Vanja Udovičić, koji je tom prilikom naglasio da za 35 projekata iz isto toliko gradova širom Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, u skladu sa ekonomskom situacijom, uspelo je da obezbedi 41 milion dinara. Od toga je polovina namenjena upravo za projekte namenjene zapošljavanju mladih i podsticanje omladinskog preduzetništva. Detaljnije…