Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Odluke

Rezultati – Javni poziv za izradu suvenira

26.12.2016. Komentari su zatvoreni

Komisije za zaštitu životne sredine i zaštitu i očuvanje spomenika prirode i kulture na osnovu Poslovnika o radu i prispelih predloga na osnovu Javnog poziva za izradu suvenira od 22.09. 2016. godine, a po predlogu stručnog člana, na sednici održanoj 13. 12. 2016. godine, donela je Odluku o dodeli jednokratne otkupne  nagrade.

Kompletan tekst Odluke možete pogledati ovde.

DODELA SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I NABAVKU PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

2.09.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava zaključenim između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u vezi sa Regionalnim projektom stambenog zbrinjavanja i dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoskih kuća sa okućnicom u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, i Opštine Plandište, Komisija za dodelu sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom na teritoriji opštine Plandište,  31. avgusta 2016. godine, donela je ODLUKU o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova.

Kompletnu odluku sa listom korisnika možete pogledati ovde.

Odluke donete u postupku sprovođenja objedinjene procedure

17.03.2015. Komentari su zatvoreni

U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i odredbama  Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure donete su sledeće odluke:

Zaključak broj 353-1/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Zaključak broj 351-3/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Zaključak broj 351-4/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Nove cene komunalnih usluga

22.08.2014. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 35. i člana 40. Statuta JKP “Polet” Plandište, Nadzorni odbor JKP “Polet” je na sednici održanoj 05.06.2014. godine doneo Odluku o predlogu novih cena komunalnih usluga – prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada iz kontejnera.

Kompletnu Odluku možete pogledati ovde.

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu

2.12.2013. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 5. stav 3., člana 6. stav 3.i 4., člana 7a stav 3.,4. i 7. i člana 11. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 i 47/2013), člana 36.  Zakona  o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 47/2013), člana 7. i 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 62/2006, 47/2011 i 93/2012) i člana 40. stav 1. tačka 3. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 16/2008 i 17/2012), Skupština opštine Plandište, na sednici održanoj dana 28.11.2013. godine, donela je Odluku o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište.Ovom Odlukom se utvrđuju elementi poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište i  to: stope  za obračun poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige i za obveznika koji ne vodi poslovne knjige; zone, sa naznakom zone koje se smatra najopremljenijom na teritoriji Opštine Plandište; koeficijentima za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige u slučaju iz člana 6. stav 8. Zakona o porezima na imovinu; stopa amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, koja čini osnovicu za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige.

Kompletan tekst Odluke možete pogledati:

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište;

Izveštaj sa 37. sednice Opštinskog veća

15.11.2013. Komentari su zatvoreni

U petak 15.11.2013. godine održana je 37.  sednica Opštinskog veća Opštine Plandište kojom je predsedavao Milan Selaković, predsednik Opštine.

Na dnevnom redu ukupno su bile 4 tačke.

Članovi Opštinskog veća su u okviru prve tačke usvojili zapisnik sa 35. i 36. telefonske sednice Opštinskog veća.

Druga tačka dnevnog reda bila je Nacrt odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište. Nakon izlaganja  izvestioca  i rasprave, članovi veća jednoglasno su utvrdili Nacrt odluke, koji će biti postavljen na internet prezentaciji opštine Plandište do 21.11.2013. godine. Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke i u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, Vojvode Putnika br. 38, kancelarija br. 5 u Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje, Služba za lokalnu poresku administraciju, svakog radnog dana od 08:00 do 13:00  časova.

Kompletnu Odluku i Zaključak možete pogledati ovde.

U okviru pretposlednje tačke dnevnog reda razmatrani su  zahtevi i molbe građana a pod tekućim pitanjima predsednik, opštine Milan Selaković, informisao je većnike da su za potrebe izrade Strategije održvigog razvoja opštine Plandište oformljen je Strateški savet sa radnim grupama za ekonomski razvoj, za razvoj društvenih delatnosti, za zaštitu životne sredine i za razvoj infrastrukture. Predlozi za članove saveta i radnih grupa jednoglasno su usvojeni.

Najbolji studenti

18.03.2013. Komentari su zatvoreni

Komisija za izbor najboljih studenata  na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima  i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor najboljih studenata,  na sednici održanoj 18.03.2013. godine, donela je Odluku o konačnoj listi nagrađenih studenata.

Odluku možete pogledati ovde.

Svečana dodala nagrada obaviće se u subotu 23. marta 2013. godine u 11 časova u maloj sali Skupštine opštine u Plandištu, Vojvode Putnika 38.

Dogradnja industrijskog objekta prerade mesa

3.09.2012. Komentari su zatvoreni

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Opštinska uprava opštine Plandište donela odluku da za Projekta „DOGRADNJE INDUSTRIJSKOG OBJEKATA PRERADE MESA na kat. parc. br. 2422/2 K.O. Plandište, opština Plandište, nosioca projekta „Vindija“ DOO Lajkovac, NIJE POTREBNA procena uticaja na životnu sredinu. Detaljnije…

Treća sednica Skupštine opštine

27.08.2012. Komentari su zatvoreni

Na trećoj sednici Skupštine opštine koja je održana 21.avgusta 2012.godine, prisustvovao je 21 odbornik. Na dnevnom redu bilo je 14 tačaka, među kojima, je formiran Štab za vanredne situacije, razrešen je dosadašnji direktor KOC “Vuk Karadžić” i imenovan nov vršilac dužnosti. Takođe su imenovani novi saveti i to za mlade, rodnu ravnopravnost, za zapošljavanje, razvoj i zaštitu lokalne samouprave i za primenu Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera. Odlukom većine odbornika razrešena su tri člana Upravnog odbora PU “Srećno detinjstvo” koje predlaže lokalna samouprava i imenovani su novi. Detaljnije…

Poboljšanje uslova stanovanja – konačna liste

3.05.2012. Komentari su zatvoreni

Komisija za dodelu pomoći izbeglicama za poboljšanje uslova stanovanja nabavkom građevisnkog materijala na sednici, održanoj 03. 05. 2012.godine, donela je Odluku o konačnoj listi izbegličkih porodica koje su ostvarile pravo na dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja nabavkom građevisnkog materijala.

Kompletnu listu možete pogledati ovde.