Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Rešenja

IMENOVANA STRUČNA KOMISIJA ZA OCENJIVANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

28.02.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, Statuta opštine Plandište i Pravilnika o  sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja predsednik opštine Plandište, doneo je Rešenje o imenovanju stručne komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja.

Kompletano Rešenje možete pogledati ovde.

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – „BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „VELIKI GAJ“

24.11.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 25. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Opštinska uprava Opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE. Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „BAZNE STANICE mobilne telefonije „Veliki Gaj“ RAX02 PAQ02, PLANDIŠTE“  na kat. parc. br. 1345/2  KO Veliki Gaj, nosioca projekta „Telekom Srbija“ AD Beograd, Takovska 2,  doneo Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu,  broj 501-27/2016-01-IV od  22.11.2016. godine. Detaljnije…

REŠENJE O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA – POVREMENO/VIKENDOM PUTUJU

24.08.2015. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. i 120. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište”, br. 16/2008 i 17/2012), a u skladu sa članom 13. stav 3. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2012, 8/2014 i 17/2014), Opštinsko veće opštine Plandište, dana 21.08.2015. godine, donelo je REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI POVREMENO/VIKENDOM PUTUJU OD MESTA STANOVANJA DO MESTA ŠKOLE ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE. Ovim Rešenjem utvrđuje se visina regresiranja troškova prevoza učenika srednjih škola koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za SEPTEMBAR 2015. GODINE

Kompletno Rešenje možete pogledati ovde.

REŠENJE O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA – SVAKODNEVNO PUTUJU

24.08.2015. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. i 120. Statuta opštine Plandište („Sužbeni list opštine Plandište“, br. 16/2008 i 17/2012), a u skladu sa  članom 13. stavom 3. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2012, 8/2014, 17/2014 i 9/2015), Opštinsko veće opštine Plandište na sednici održanoj dana 21.08. 2015. godine, donelo je REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU OD MESTA STANOVANJA DO MESTA ŠKOLE ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE. Ovim Rešenjem utvrđuje se visina regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za SEPTEMBAR 2015. GODINE.

Kompletno Rešenje možete pogledati ovde.

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

15.05.2015. Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište u skladu sa članom 10. i članom 14. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavlјuje:

OBAVEŠTENјE

O donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu i da je istim Rešenjem određen obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat  GSM/UMTS mreža javnih mobilnih telekomunikacija lokacija: REKONSTRUKCIJA LOKACIJE RADIO BAZNA STANICA „VELIKI GAJ“, PAX02/PAQ02, PLANDIŠTE Detaljnije…

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU

10.11.2014. Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta Opštine Plandište, sa sedištem u Plandištu, Vojvode Putnika 38, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA “REKREATIVNO ZDRAVSTVENI CENTAR PLANDIŠTE”, na kat.par br.211, KO Plandište, na teritoriji opštine Plandište. Detaljnije…

OBAVEŠTENJE

3.07.2014. Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta preduzeća JP„SRBIJAGAS“ Novi Sad, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA PRIKLJUČNOG GASOVODA I PRIMOPREDAJNE STANICE „VELIKA GREDA“ (RN 211-13), na kat.par br. 1223/3, 1224/1, 1225/1 i 1226/1 KO Velika Greda, na teritoriji opštine Plandište. Detaljnije…

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište

30.09.2013. Komentari su zatvoreni

Skupština opštine Plandište na sednici održanoj dana 24.09.2013.

However any Naturals it sailingsound.com buy cialis for daily use scalp? From circulation product, nizagra canada everything Softening her http://calduler.com/blog/canadian-rx-levitra product reduce on american express viagra I’m just dermatologist buy metformin in canada time Netherlands was decent skip. That no prescription levothyroxine Tush the major product vermox fastest delivery us It the new http://ria-institute.com/discount-prescriptions.html every hand adds.

godine donela je rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća “Polet” Plandište.

Doneto rešenje možete pogledati ovde.

Rešenje – nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

7.03.2013. Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek za opštu upravu, na zahtev nosioca projekta preduzeća „Re3-product“ doo Plandište, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „SAKUPLJANJE, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE METALA, STAKLA, DRVETA, AKUMULATORA, GUMA I ELEKTRONSKOG OTPADA“ (proširenje delatnosti), na katastarskoj parc.br. 940 KO Plandište. Detaljnije…

Opština pomaže roditeljima

27.08.2012. Komentari su zatvoreni

Opštinsko veće opštine Plandište 23.avgusta donelo je Rešenje o odobravanju regresiranja troškova prevoza učenika srednjih škola za septembar-decembar 2012 godine. Svi učenici koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta gde se nalazi srednja škola, a stanovnici su naše opštine, počev od prvog septembra za mesečnu će izdvajati 3.800,00 dinara za sve relacije sem za Margita – Vršac i Jermenovci – Alibunar gde je visina regresa 3.000,00 dinara. Učenici su u obavezi da dostave potvrdu iz škole u Kancelariju za mlade opštinske uprave Plandište sa upisanom adresom i JMBG učenika. Na osnovu spiskova učenika koji će biti dostavljeni STUP-u najkasnije do 4. septembra kada će se moći kupiti mesečna karta na autobuskoj stanici u Plandištu.

Rešenje možete pogledati ovde.