Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Javne nabavke

Pokreće se postupak javne nabavke 18/2017

14.07.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS” br. 29/13 i 104/13), Opština Plandište poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 18/2017 čiji je predmet Javna nabavka usluge Prevoza učenika srednjih škola i usluge prevoza studenata sa teritorije Opština Plandište za školsku 2017/2018.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

Pokreće se postupak javne nabavke 15/2017

29.06.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti usluga „Stručni nadzor nad radovima adaptacije objekta trgovine doma kulture u Miletićevu”.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 16/2017

28.06.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u  daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva  ponuđače da podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku radova „IZGRADNJA TROTOARA U NASELJENOM MESTU MARGITA“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 14/2017

28.06.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti usluga „Stručni nadzor nad radovima adaptacije i sanacije objekta-svlačionice za fudbalere u naseljenom mestu Velika Greda“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 13/2017

12.06.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti uslugaNABAVKA GEODETSKIH USLUGA“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 12/2017

9.06.2017. Komentari su zatvoreni

Predmet  javne  nabavke  je  javna  nabavka  usluge  –  održavanje informacionog sistema odeljenja lokalne poreske administracije za potrebe Opštinske  uprave  Plandište  u  Plandištu,  koja  će  se  sprovesti  u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda,  shodno članu 36. stav 1. tačka 2.) Zakona o javnim nabavkama.

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva Institut Mihajlo Pupin d.o.o. Volgina 15, 11060 Beograd, da podnesu ponudu u postupku Javne nabavke usluga – Održavanje informacionog sistema Odeljenja Lokalne poreske administracije u Opštinskoj upravi Plandište, broj JN 12/2017, interni br. 4-132/2017-01-IV  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 11/2017

1.06.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku radova „ADAPTACIJA OBJEKTA TRGOVINE U DOMU KULTURE U MILETIĆEVU“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 7/2017

26.05.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac – korisnik  budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku radova „Adaptacija i sanacija objekta – svlačionice za fudbalere u naseljenom mestu Velika Greda“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 10/2017

19.04.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15), u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4-92/2017-II od 11.04.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 4-94/2017-II od 11.04.2017. godine, pripremljena je Konkursna dokumentacija za otvoreni postupak za javnu nabavku usluga:“Suzbijanje larvi i odraslih formi  komaraca,  krpelja i sistemska deratizacija na teritoriji opštine Plandište”.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 9/2017

18.04.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti ”Usluge poljozaštite organizovanjem poljočuvarske službe na teritoriji Opštine Plandište i fizičko obezbeđenje u ustanovama na teritoriji Opštine Plandište”. 

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.