Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Javne nabavke

Pokreće se postupak javne nabavke 8/2017

18.04.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u  postupcima javnih  nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS„ br. 86/2015), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br.  4-82/2017-II od 18.04.2017.  godine,  Opština  Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka kotlarnice za Osnovnu školu „Dositej Obradović“ u Plandištu“, JNMV 8/2017, interni br. 4-97/2017-II u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 06/2017

8.03.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dalјem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u dalјem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „Javna nabavka goriva za potrebe službenih vozila“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 05/2017

7.03.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dalјem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište,  (u dalјem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti radova „Održavanјe javnog osvetljenјa u naseljenim mestima Opštine Plandište“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete pogledati ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 04/2017

24.02.2017. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 04/2017 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti: “Stručni nadzor nad radovima sanacije osnovne škole i fiskulturne sale “Dositej Obradović” u Plandištu”u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 3/2017

6.02.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), člana 5. Stav 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4-19/2017-II od 06.02.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 4-20/2017-II od 06.02.2017 godine,  pripremljen je Poziv za dopunu ponude za javnu nabavku radova u pregovaračkom  postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponude broj 3/2017 - Građevinski radovi na sanaciji objekta Osnovne škole i fiskulturne sale „Dositej Obradović“ u Plandištu.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

 

Pokreće se postupak javne nabavke 2/2017

3.02.2017. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku čiji je predmet javne nabavke br. 2/2017. – USLUGE POLJOZAŠTITE ORGANIZOVANJEM POLJOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodatnim pitanjima možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava možete pogledati ovde.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete pogledati ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 01/2017

3.02.2017. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 01/2017 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti: “Nabavka usluga unapređenja i održavanja softvera elektronska pisarnica za potrebe Opštinske uprave Plandište”u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 23/2016

8.12.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 23/2016 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti radova na pošlјunčavanju ulica Ive Milutinovića i ulice Đure Jakšića   u naselјenom mestu Margita, u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete pogledati ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 22/2016

18.11.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 22/2016 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti usluga ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE U PERIODU OD 15.11.2016. GODINE DO 31.03.2017. GODINE u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka možete pogledati/preuzeti ovde.

Odluku o obustavi postupka možete pogledati/preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 19/2016

10.11.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 19/2016 čiji je predmet Javna nabavka radova “Izrada, opremanje i povezivanje istražno-eksploatacionog bunara u naseljenom mestu Dužine i stručni nadzor – podeljena u dve partije:

I Partija:Izrada,     opremanje     i     povezivanje     istražno-eksploatacionog bunara u naseljenom mestu Dužine  Oznaka   iz   opšteg   rečnika   nabavke   –45000000 – građevinski radovi
II Partija:Stručni nadzor  Oznaka   iz   opšteg   rečnika   nabavke   –71247000 – Nadzor građevinskih radova

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

Odluku o dodeli ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – Partija II možete pogledati ovde.