Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Javni pozivi

JAVNI POZIV O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

14.02.2017. Komentari su zatvoreni

Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, objavila je danas,  13. februara 2017. godine, Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Poziv je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa („Službeni glasnik RS”, broj 105/16 od 26. decembra 2016. godine).

Obaveštenje o javnom pozivu objavljeno je u dnevnim novinama: Večernje novosti, Dnevnik i Informer.

U nastavku su linkovi ka tekstu poziva i pratećih dokumenata.

Javni poziv
Zahtev
Sadržaj investicionog plana
Tabela – blanko

Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

16.01.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (”Službeni glasnik RS”, broj 88/09 i 95/10) Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisuje Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju. Tekst Opšteg poziva možete pogledati ovde.

Centar Ministarstva odbrane
V R Š A C                

JAVNI POZIV ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA

30.11.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u cilju bezbednog odvijanja drumsko saobraćaja na lokalnim putevima u zimskim uslovima raspisuje Javni poziv za zimsko održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Plandište.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

Licitacija poljoprivrednog zemljišta 2016. II krug

21.11.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. stav 3. zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 – dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1 odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/07), predsednik opštine Plandište je dana 18.11.2016. godine, doneo odluku o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Plandište.

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti ovde.

Prijavu na oglas možete preuzeti ovde.

JAVNI POZIV ZA IZRADU SUVENIRA

21.10.2016. Komentari su zatvoreni

Komisija za zaštitu životne sredine i zaštitu i očuvanje  spomenika prirode i kulture na sednici održanoj 21. 10.2016. godine donela je olduku o produženja roka za podnošenje prijava po raspisanom  Javnom pozivu za izradu suvenira broj 332-8/2016-II od 22. 09. 2016. godine do 1. novembra 2016.

Kompletan javni poziv možete pogledati ovde.

JAVNI POZIV ZA IZRADU SUVENIRA

23.09.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu tačke III alineje 3 Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za zaštitu životne sredine i zaštitu i očuvanje spomenika prirode i kulture broj 501-19/2016-II od 18.05.2016. godine, Programom zaštite i upravljanja kulturnim, istorijskim i prirodnim dobrima i znamenitostima opštine Plandište 2016-2026), Komisija za zaštitu životne sredine i zaštitu i očuvanje spomenika prirode i kulture raspisuje Javni poziv za izradu suvenira. Raspisuje se Javni poziv za izradu suvenira opštine Plandište koji će odražavati njene autentične prirodne, kulturne, istorijske i turističke karakteristike. Zainteresovani mogu svoje predloge dostaviti do 23. oktobra 2016. godine. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

JAVNI POZIV ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU

15.09.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu odredaba iz Ugovora o regresiranju prevoza studenata uz budžeta AP Vojvodine za 2016.godinu zaključenim između APV – Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i Opštine Plandište, predsednik opštine Plandište JAVNI POZIV ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA STUDENTSKU 2016/2017. GODINE. Kriterijumi su utvrđeni od strane Pokrajinskog sekretarijata za za nauku i tehnološki razvoj. Prijave se podnose Opštinskoj upravi Plandište u Uslužnom centru – Pisarnici (zgrada u dvorištu opštine) ili putem pošte na adresu Opštinska uprava Plandište, V. Putnika 38. 26360 Plandište, sa naznakom „za regresiranje mesečnih karata studenata“. Prijave se podnose do 15. septembra 2016. do 30.oktobra 2016. godine, odnosno do kraja oktobarskog roka.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

14.09.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 3. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu („Sl.glasnik RS“, br. 62/06, 69/08, 41/09 i 112/15) i člana 61. stav 1. tačka 6. Statuta opštine Plandište („Sl.list opštine Plandište“ br. 16/2008, 17/2012 i 3/2015), predsednik Opštine Plandište dana 14.09.2016 godine, raspisuje  Javni oglas za davanјe u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u građevinskim reonima naselja na teritoriji Opštine Plandište radi poljoprivrednog obrađivanјa.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovde.

Prijavu na Javni oglas možete preuzeti ovde.

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA FARMU BROJLERA ”VELIKA GREDA II” SA SAOBRAĆAJNIM PRIKLJUČKOM NA PUT ZRENJANIN – VRŠAC – JAVNA PREZENTACIJA

30.08.2016. Komentari su zatvoreni

Javno se prezentuje Urbanistički projekat za farmu brojlera ”Velika Greda II” sa saobraćajnim priklјučkom na put Zrenjanin – Vršac. Javna prezentacija će trajati u periodu od 01.09.2016.godine do 07.09.2016.godine. Urbanistički projekat će biti izložen u prostorijama Opštinske uprave opštine Plandište – odseka za planiranje i građenje, svakim radnim danom u vreme trajanja prezentacije od 07,00 do 15,00 sati.

Kompletanu javnu prezentaciju možete pogledati ovde.

OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE

29.08.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 – dr.zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/07), predsednik opštine Plandište je dana 29.08.2016 godine, doneo ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE i raspisuje OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE. Detaljnije…