Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Opštinska uprava

Opštinska uprava:

1. Priprema nacrte propisa i drugih akata koje predlažu Skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;

2. Izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća

3. Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organa iz izvornog delokruga opštine;

4. Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;

5. Izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;

6. Oobavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština opštine, predsednik opštine i Opštinsko veće.

 

Radi objedinjavanja istih ili sličnih poslova koji su međusobno povezani, uspešnijeg izvršavanja poslova iz utvrđenog delokruga odeljenja, pune zaposlenosti i odgovornosti  radnika u njima, mogu se, u njihovom  okviru obrazovati unutrašnje organizacione jedinice (odseci, grupe i dr.). Za izvršavanje poverenih poslova iz izvorne nadležnosti opštine kao organizacioni oblik opštinske uprave na teritoriji mesne zajednice obrazuju se mesne kancelarije.

 

Mesne kancelarije se obrazuju za sledeća područja:

 

1.Banatski Sokolac,

2.Barice,

3.Veliki Gaj,

4.Velika Greda,

5.Dužine,

6.Jermenovci,

7.Kupinik,

8.Margita,

9.Markovićevo,

10.Miletićevo,

11.Stari Lec, i

12.Hajdučica.

Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na: lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.); overu rukopisa, prepisa i potpisa; izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno zakonom; vršenje poslova prijemne kancelarije za opštinske organe uprave; vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslove za potrebe mesne zajednice; vođenje evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicima mesnog samodoprinosa i slično).Mesne kancelarije mogu da vrše i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri opštinska uprava.U mesnim kancelarijama se mogu obavljati određeni poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik opštinske uprave, odnosno lice koje on ovlasti, sa predstavnicima organa, organizacija i ustanova za koje obavljaju poslove.Mesne kancelarije su u sastavu Odeljenja za opštu upravu i skupštinske poslove

 

Kontakt:

Načelnica Opštinske uprave: Aleksandra Odavić Mak, dipl.pravnik

Telefon: 013/861-033

Faks: 013/861-134

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište

E-mail: aleksandra.mak.odavic@plandiste-opstina.rs


Štampajte 14. jun 2016.