Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I SKUPŠTINSKE POSLOVE

Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove vrši poslove koji se odnose na: zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti osnovnog obrazovanja, primarne zdravstrvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, kulture, fizičke kulture, informisanja,  ostvarivanja nadzora nad zakonitošću rada ustanova u oblasti društvenih delatnosti čiji je osnivač opština; vrši poslove u vezi zbrinjavanja izbeglica na teritoriji opštine; vrši poslove za boračku i invalidsku zaštitu; unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave; primenu zakona i drugih propisa u opštem upravnom postupku u opštinskoj upravi; izbor odbornika za Skupštinu opštine; vođenje registra stanovnika i opšteg biračkog spiska; poslovi prijemne kancelarije – pisarnice i arhive; overu potpisa rukopisa  i prepisa; izdavanje radnih knjižica i vođenje registra o radnim knjižicama; nadzor nad radom mesnih kancelarija; matične knjige, knjige državljana; rešavanje u upravnim stvarima ako propisima nije određeno koji je organ uprave stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari, a to ne može da se utvrdi ni po prirodi stvari; mirovna veća; upotrebu grba i zastave opštine; vođenje personalne evidencije u vezi sa radnim odnosima; korišćenje birotehničkih i drugih sredstava i opreme; korišćenje i održavanje zgrada i službenih prostorija; obezbenje racionalnog korišćenja poslovnog prostora; prevoz motornim vozilima i druge servisne usluge; operativne poslove za opštinski centar za obaveštavanje i poslove odbrane; poslove tekućeg investicionog održavanja i obezbeđivanja poslovnih zgrada; obavlja poslove za potrebe predsednika opštine, Skupštine opštine, opštinskog veća i njihovih tela; vrši  stručne i organizacione poslove koji se odnose na: pripremanje sednica, obradu akata usvojenih na sednicama; sređivanje evidentiranje i čuvanje izvornih akata i dokumenata o radu predsednika opštine, Skupštine i opštinskog veća; pružanje stručne pomoći odborničkim grupama u izradi predloga koje podnose Skupštini i njenim telima; pružanje stručne pomoći odbornicima; pribavljanje odgovora i obaveštenja koje odbornici traže; predstavke i predloge građana; pružanje pravne pomoći građanima; izbor imenovanja i postavljenja; vođenje odgovarajućih evidencija; protokolarne poslove za potrebe predsednika opštine, Skupštine i opštinskog veća; vrši proveru usaglašenosti normativnih akata (odluka, rešenja i zaključaka) koje donosi predsednik opštine, Skupštin opštine  i Opštinsko veće sa zakonom i drugim propisima i druge poslove.

 

 

Štampajte 14. jun 2016.